dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 7 Zamestnávateľ

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1 Komentár k ZP § 7 Zamestnávateľ

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Zamestnávateľ

§ 7

(1) Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch.

 

K ods. 1:


§ 7 ods. 1 vymedzuje pojem zamestnávateľa. Zamestnávateľom v zmysle Zákonníka práce môže byť buď fyzická osoba (§ 7 a nasl. Občianskeho zákonníka) alebo právnická osoba (§ 19 a nasl. Občianskeho zákonníka). Podmienkou je zamestnávanie aspoň jednej fyzickej osoby v pracovnoprávnom vzťahu (t.j. aj na jednu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) alebo ak to stanovuje osobitný predpis, tak aj v obdobných pracovných vzťahoch.


(2) Zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zamestnávateľom je aj organizačná jednotka zamestnávateľa, ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanovy podľa osobitného predpisu. Ak je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľ, nemôže ním byť súčasne jeho organizačná jednotka a naopak.

 

K ods. 2:


Podľa§ 7 ods. 2postavenie zamestnávateľa môže mať aj organizačná jednotka zamestnávateľa. To platí za podmienky, že to ustanovuje osobitný predpis alebo stanovy podľa osobitného predpisu. Zároveň platí, že súčasne nemôže byť zamestnávateľom aj „hlavný subjekt“, ako aj jeho organizačná jednotka.

V § 7 ods. 2sa zároveň upravuje aj vystupovanie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnávateľ v nich vystupuje vo svojom mene (nie v mene cudzom, t.j. za iného), a zároveň má aj zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov (napr. zodpovednosť za škodu).

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk