dnes je 1.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 60

Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

 

K § 60: [Dohoda o skončení pracovného pomeru]


Pracovný pomer sa môže skončiť dohodou. Dohoda má mať písomnú formu (jej absencia nie je sankcionovaná neplatnosťou).

Dôvody skončenia pracovného pomeru sa musia v dohode uviesť:

  1. ak to zamestnanec požaduje alebo

  2. ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c)(od 1. januára 2013) [do 31. decembra 2012 z dôvodu organizačných zmien - pokrývalo§ 63 ods. 1 písm. a) a b)].

Od 1. januára 2013 sa teda dopĺňa do § 60povinnosť zamestnávateľa uviesť dôvody skončenia pracovného pomeru aj ak ide o skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotného dôvodu podľa§ 63 ods. 1 písm. c) (zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk