dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 6 Podmienky prijatia do pracovnoprávneho vzťahu cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4 Komentár k ZP § 6 Podmienky prijatia do pracovnoprávneho vzťahu cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 6

Podmienky, za ktorých môže byť prijatý do pracovnoprávneho vzťahu cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ustanovuje osobitný predpis.

 

K § 6: [Podmienky prijatia do pracovnoprávneho vzťahu cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti]


V pracovnom pomere nemusí byť len občan SR, ale zamestnávateľ môže mať záujem aj o zamestnanie osoby, ktorá je občanom iného štátu alebo osobou bez štátnej príslušnosti. Tieto otázky Zákonník práce priamo nereguluje. Otázky zamestnávania iných osôb, ako sú občania SR, ako aj ich právne postavenie upravuje najmä:

 • zákon č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti [§ 2 ods. 1 písm. n), § 2 ods. 2 a 3, § 21, § 22, § 22a, § 23, § 23a],

 • zákon č. 404/2011 Z. z.o pobyte cudzincov,

 • zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle.

Modrá karta


Chceli by sme najať lekárov z Ukrajiny a programátorov z Ukrajiny. Počuli sme o možnosti využitia modrej karty ako zjednodušeného postupu namiesto plného získavania povolenia na prechodný pobyt. Aké sú podmienky na jej získanie?

Všeobecne možno uviesť, že podľa § 6 Zákonníka práce Podmienky, za ktorých môže byť prijatý do pracovnoprávneho vzťahu cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ustanovuje osobitný predpis.“.

Otázky zamestnávania tzv. cudzincov upravuje zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. a zákon č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Základnou otázkou je teda, kto je cudzinec.

Podľa § 2 ods. 1 písm. n) o službách zamestnanosti štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, alebo osoba bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“).

Podľa § 2 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti členský štát Európskej únie na účely tohto zákona je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.

Z uvedeného vyplýva, že štátnym príslušníkom tretieho štátu je osoba, ktorá nie je občanom členského štátu EÚ, EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a Švajčiarska.

Podľa § 2 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti občan členského štátu Európskej únie a jeho rodinní príslušníci majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.

V ich prípade sa teda nevyžaduje pracovné povolenie, môžu sa však vyžadovať niektoré skutočnosti (napr. potreba posúdiť vzdelanie, nahlásiť pobyt).

Jednou z foriem, na základe akých môže štátny príslušník tretej krajiny vykonávať prácu na území SR je tzv. modrá karta – ako osobitná forma prechodného pobytu. Podľa § 21 ods. 2 zákona prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie (ďalej len „modrá karta“) vydanej podľa tohto zákona.

Podľa § 21 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky) zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

a) je držiteľom modrej karty Európskej únie (ďalej len „modrá karta“), ......

Modrú kartu upravuje § 37 zákona č. 404/2011 z. z. o pobyte cudzincov.

Oprávnenie vyplývajúce z modrej karty

Podľa § 37 ods. 1 zákona modrá karta oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola policajným útvarom vydaná.

Subjekt udeľujúci modrú kartu a doba platnosti

Podľa § 37 ods. 2 zákona modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania:

 • udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 39 ods. 1, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny

 • na tri roky alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako tri roky, policajný útvar udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.

Vysokokvalifikované zamestnanie

Vysokokvalifikované zamestnanie upravuje § 37 ods. 3 zákona. Vysokokvalifikované zamestnanie podľa odseku 2 je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia. Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní.

Podľa § 37 ods. 4odsek 2 sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

a) je žiadateľom o udelenie azylu,

b) je azylantom,

c) má poskytnutú doplnkovú ochranu,

d) požiadal o poskytnutie dočasného útočiska,

e) je odídencom,

f) má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania podľa § 23 ods. 4 alebo na účel výskumu a vývoja podľa § 26,

g) má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte a žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,

h) má právo pobytu alebo právo trvalého pobytu ako rodinný príslušník občana Únie,

i) má udelený tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky podľa § 58,

j) vstupuje na územie Slovenskej republiky na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy alebo

k) spĺňa podmienky podľa § 23 ods. 5. (upravuje kedy sa nevyžaduje povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania)

Žiadosť o vydanie modrej karty

Žiadosť o vydanie modrej karty upravuje § 38 zákona o pobyte cudzincov.

Miesto podania žiadosti

Žiadosť o vydanie modrej karty podáva (§ 38 ods. 1 a 2):

 • štátny príslušník tretej krajiny osobne na zastupiteľskom úrade,

 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, si žiadosť o vydanie modrej karty môže podať aj na policajnom útvare.

 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľommodrej karty vydanej členským štátom, môže podať žiadosť o vydanie modrej karty na území Slovenskej republiky na policajnom útvare do 30 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky.

Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o vydanie modrej karty potvrdenie o jej prijatí.(§ 38 ods. 3)

Žiadosť o vydanie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive.(§ 38 ods. 4)

Prílohy žiadosti

K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný:

 • predložiť platný cestovný doklad (pozn. k nahliadnutiu),

 • priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a

a) pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej kartya mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty,

alebo

písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,

Písomný prísľub zamestnávateľa

Písomný prísľub zamestnávateľa podľa § 38 odseku 5 písm. a) obsahuje záväzok zamestnávateľa

a) uzatvoriť pracovnú zmluvuna výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, (t.j. zmluvu podľa § 43 Zákonníka práce)

b) dohodnúť trvanie pracovného pomeru na obdobie najmenej jedného roka odo dňa udelenia modrej karty, (napr. pracovný pomer na dobu určitú podľa § 48 Zákonníka práce)

c) dohodnúť mesačnú mzdu vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdyzamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty.

Tlačivo na stiahnutie tu:

Určenie priemernej mesačnej mzdy

Priemerná mesačná mzda sa určí ako:

 • priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty.

 • Ak v čase podania žiadosti o vydanie modrej karty Štatistický úrad Slovenskej republiky nezverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, za priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok sa považuje priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty.

 • na tri roky, alebo

 • ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako tri roky, policajný útvar obnoví modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.

(t.j. v roku 2015 sa použije priemerná mesačná mzda z roku 2014).

(t.j. napr. na začiatku roka 2015 sa použije priemerná mesačná mzda za I. až III. štvrťrok roku 2015).

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858,- eur

1,5 násobok je 1287,- eur

V SR sa dojednáva hrubá mzda.

Údaje: http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/cost/indicators/!ut/p/b1/hZHJkqJAAES_pT-ApihWj6XNDoXQBUJdDJYWAVlaFLG-fpyJufZM3jLiRWRkJk_5lKdDvjR1fmvGIb_89lQ5hqqtbbcCAto2gcBWcSS4YWiiAPAHPrUysH5I9sNA9EjKrzTpLARKgiNUCXUgtlqG3JsdQmdpr1HxpcqORy65mq1kgPcL6ZP6BCpPG_Wn29CDt4zXZmR60Ce0Z8STC2CMoWs10MTAXBjVA7CjrpRFLL4ydKaXofa54wjGkWtv2A1INHo3ER8zfJ18jU3eDLH3mXq2Wx7uU_Vd23oeVD63O1_mjZEfiSHP4tLNb6-y2ass-EEI_H8L-gfZmciSVA8AzTNlYCMrjjahKAIk_gX-EZG9APXHEEngCZ8C6fjZPiebdSxqWbgSZjO_wD5gMcRtmuK4AwRj7HcNALoQYF0DfjwFJF4dctvvqySKtwgVhrgKvMPTpujfH2X_Dt5lCCVJUFWoKIIAgcInXgk3H-PrXLs451CXMq6nQyX4lYFIuZ9HI7oqhjg2Ej546x1Uw50k7UG2uvRROxflMKW0-taBu5rLY44-huCU6vvw80nj2xyfwyIiG27Opnuz21SPvLk7nPv04Sm2VutU4MZuWd5lZUHC2EzodtXEAF8btXZWs_KtBfZa_WSEk4h474y5kr_3Akm2UMg3JH7jsTX2X_zUL54SaYIm1m-_ADp81SY!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu, (§ 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona 81/2013 Z. z. § 106 zákona č. 131/2002 Z. z.).

Ide o doklad o vzdelaní (doklad o vysokoškolskom vzdelaná) , ktorý preložený do slovenského jazyka a úradne overený. Tento preukazuje vyššiu odbornú kvalifikáciu potrebnú na vykonávanie vysokokvalifikovaného zamestnania.

Podľa § 24 zákona o uznávaní odborných kvalifikácií: Príslušným orgánom na rozhodovanie o uznaní dokladu o vzdelaní je ministerstvo školstva, ak osobitný predpis napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Ministerstvo školstva rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti podľa § 23.

(2)

Podľa § 24 ods. 2 zákona: Po uznaní dokladu o vzdelaní príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie sa vydáva do troch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti podľa § 23, pričom táto lehota zahŕňa aj lehotu, v ktorej sa rozhodovalo o uznaní dokladu o vzdelaní.

Podľa § 24 ods. 3 zákona: Príslušným orgánom na rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie je

a) ministerstvo školstva pre regulované povolania pedagogických zamestnancov a vysokoškolských učiteľov,

b) príslušný orgán podľa osobitného predpisu pre ostatné regulované povolania. (napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č.586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.)

Podľa § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách: Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona. Na uznávanie dokladov o vzdelaní ako dokladov o odbornej kvalifikácii na účely výkonu povolania sa vzťahuje osobitný predpis.(pozn. Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií)

Podľa § 106 ods. 2 zákona: O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje

a) vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce; vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1 automaticky, ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a doklady podľa odseku 1 sú jej súčasťou,

b) ministerstvo, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.

c) dokladynie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú

1.bezúhonnosť; doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať štátny príslušník tretej krajiny, ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu a k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu priložil doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnosť,

Podľa § 121 zákona bezúhonnosť štátny príslušník tretej krajiny preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Ak sa taký výpis v tomto štáte nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska. Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje. Podľa § 127 ods. 2 zákona azylant a cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nemusí preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov štátu, z ktorého utiekol pred prenasledovaním alebo pred vážnym bezprávím, namiesto toho je povinný predložiť čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti v tomto štáte. Podľa § 127 ods. 4 zákona za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto sa dopustil konania, ktoré je v Slovenskej republike kvalifikované ako úmyselný trestný čin, bol za toto konanie právoplatne odsúdený a od jeho potrestania neuplynula doba vyžadovaná na zahladenie odsúdenia v Slovenskej republike.

Pozn. doklad o bezúhonnosti musí byť úradne preložený do slovenčiny (nevzťahuje sa na dokumenty vydané v češtine) slovenským súdnym prekladateľom (zoznam súdnych prekladateľov je na stránke Ministerstva spravodlivosti SR) alebo zastupiteľským úradom SR príslušným na prijatie žiadosti o udelenie pobytu (na takomto preklade musí byť vyznačená osvedčovacia doložka ZÚ SR, ktorou sa osvedčuje zhoda originálu s prekladom),

2. zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.

Podľa § 122 zákonadokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania sa rozumie

a)list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,

b) nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti,

c)potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo

d) čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti.

Lekársky posudok

Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podáva žiadosť o vydanie modrej karty na policajnom útvare, odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

Podľa § 124 ods. 1 zákona lekársky posudok, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia. Podľa § 124 ods. 2 zákona podrobnosti o vydávaní lekárskeho posudku podľa odseku 1 a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné zdravie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Odovzdanie pracovnej zmluvy

Ak štátny príslušník tretej krajiny odovzdal písomný prísľub zamestnávateľa podľa § 38 odseku 6, je povinný odovzdať pracovnú zmluvu, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v § 38 odseku 5 písm. a), do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Policajný útvar si pri udeľovaní modrej karty vyžiadapísomne od ústredia prácepotvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o vydanie modrej karty, v ktorej sú osobné údaje žiadateľa a kópie dokladov podľa odseku 5 písm. a) až c).

Vydanie písomného rozhodnutia o žiadosti

Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa odseku 5.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom a počas konania o vydanie modrej karty uplynula jej platnosť, sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky až do právoplatného rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty.

Zamietnutie žiadosti o vydanie modrej karty

Podľa § 39 ods. zákona policajný útvar žiadosť o vydanie modrej karty zamietne, ak

a) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na vydanie modrej karty podľa § 38 ods. 5,

b) štátny príslušník tretej krajiny predloží doklady získané podvodným spôsobom, falošné alebo pozmenené doklady,

c) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,

d)

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk