dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 59 Skončenie pracovného pomeru

17.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1 Komentár k ZP § 59 Skončenie pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 59

(1) Pracovný pomer možno skončiť:

a)  dohodou,

b)  výpoveďou,

c)  okamžitým skončením,

d)  skončením v skúšobnej dobe.

§ 59 Skončenie pracovného pomeru


K ods. 1:

§ 59 ods. 1 sa upravujú spôsoby skončenia pracovného pomeru: 1. dohoda (§ 60), 2. výpoveď (§ 61 a nasl.), 3. okamžité

skončenie pracovného pomeru (§ 68 a nasl.), 4. Skončenie v skúšobnej dobe (§72).


(2) Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

K ods. 2:


§ 59 ods. 2 sa upravuje spôsob skončenia pracovného pomeru na určitú dobu – uplynutím dohodnutej doby (pred uplynutím dohodnutej doby možno aj spôsobmi podľa ods. 1).


(3)Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom, sa skončí dňom, ktorým

a) sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o zrušení povolenia na pobyt,

b) nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,

c) uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky,

d) uplynula doba, na ktorú bolo udelené povolenie na zamestnanie,

e) bolo odňaté povolenie na zamestnanie.

K ods. 3:


§ 59 ods. 3 sa upravuje spôsob skončenia pracovného pomeru s cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti.

Novelou č. 82/2017 Z. z. účinnou od 1.5.2017 sa vo väzbe na osobitné predpisy – zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti dopĺňajú ďalšie dôvody, kedy sa pracovný pomer skončí s cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti zo zákona. Tieto predpisy umožňujú aj výkon práce cudzincom na základe povolenia na zamestnanie bez toho, aby im bolo udelené povolenie na pobyt. Z tohto dôvodu sa navrhuje v § 59 vymedziť dôvod na skončenie pracovného pomeru zo zákona, ktorý je naviazaný na uplynutie doby, na ktorú bolo udelené povolenia na zamestnanie alebo na odňatie povolenia na zamestnanie.


(4) Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

ods. 4:


Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.


(5) Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona podľa § 58 ods. 7.

K ods. 5:


ods. 5 (účinnom od 1.3.2015) sa ustanovuje, že pracovný pomer zaniká aj na základe zákona podľa § 58 ods. 7. Ide len o doplnenie dôvodov, kedy sa končí/zaniká pracovný pomer /v tomto prípade zo zákona/ o dôvod kedy došlo k porušenie pravidiel o maximálnej dĺžke dočasného pridelenia k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi alebo počtu reťazení/počtu predĺžení.


Príklad k § 59Podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Podľa § 59 ods. 4 pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca. Nadpis § 59 znie „Skončenie pracovného pomeru”. Zamestnanec je poberateľom starobného dôchodku. 18.2.2015 zomrel. Vznikol mu nárok na odchodné?

Podľa § 59 ods. 4 pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca. Ide o právnu udalosť, ktorá nastáva neplánovane . Podľa nadpisu, § 59 vymenúva spôsoby skončenia pracovného pomeru. V ods. 1 ide o právny úkon, v ods. 2 ide o uplynutie času /vo väzbe na počiatočný právny úkon/, v ods. 3 o určité počiatočné rozhodnutie /písm. c) – povolenie na pobyt uplynulo/ alebo o následné rozhodnutie /písm. a písm. b). Pokiaľ ide ods. 4, ide výlučne o právnu udalosť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk