dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 58a Dočasné pridelenie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5 Komentár k ZP § 58a Dočasné pridelenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


(1) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môžu s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere na výkon práce. Zamestnávateľ môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dočasné pridelenie zamestnanca iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody, a to najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru.

 

K § 58a: Zmluvný vzťah medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľomK ods. 1:

V zmysle § 58a ods. 1 agentúra dočasného zamestnávania sa môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere na výkon práce. Vzťah medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom v princípe nie je pracovnoprávny, ale ide spravidla o obchodnoprávny vzťah, ktorý sa spravuje zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. Vzhľadom na previazanosť na pracovnoprávnu problematiku je priamo v § 58a upravená dohoda o dočasnom pridelení medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom.

Objektívne prevádzkové dôvody

V prípade ak ide o vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnávateľom (užívateľským zamestnávateľom, ktorý nie ADZ, Zákonník práce s cieľom ochrany zamestnanca a obmedzenia obchádzania ustanovení Zákonníka práce stanovuje určité obmedzenie na takéto dočasné pridelenie.

Od 1.3.2015 platia pre takého pridelenie dva dôvody. Zamestnávateľ môže dočasne prideliť zamestnanca:

1. ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody (tento dôvod platil aj pred 1.3.2015),

2. najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru (pracovný pomer v zmysle § 46 vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce).

Zamestnávateľ sa zamestnancovi zaviazal, že mu zabezpečí výkon práce u neho (uvedené vyplýva napr. z § 47 ods. 1 písm. a), podľa ktorého zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy. Z tohto dôvodu podstatou jeho záväzku je priame prideľovanie práce a nemá svoju povinnosť nahrádzať prideľovaním zamestnanca inému zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi bude prideľovať prácu. Iba ak vzniknú objektívne prevádzkové dôvody (Zákonník práce ich nevymedzuje; pôjde však o dôvody na strane zamestnávateľa, ktoré súvisia s prevádzkou a ktoré majú objektívny a nie subjektívny základ – napr. prechodný nedostatok práce, porucha zariadenia, ktoré nemožno rýchlo odstrániť) môže dôjsť k dočasnému prideleniu zamestnanca k inému zamestnávateľa. Takéto pridelenie sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutého zamestnanca a aj najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru.


(2) Dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom musí obsahovať

a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a miesto trvalého pobytu dočasne prideleného zamestnanca,

b) druh práce, ktorú bude dočasne pridelený zamestnanec vykonávať, vrátane predpokladov na zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iných predpokladov podľa osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce vyžadujú,

c) dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,

d) miesto výkonu práce,

e) deň nástupu dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa,

f) pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa,

g) podmienky, za ktorých môže zamestnanec alebo užívateľský zamestnávateľ skončiť dočasné pridelenie pred uplynutím doby dočasného pridelenia,

h) číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, ktorým sa agentúre dočasného zamestnávania vydalo povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

 

K ods. 2: [Obsahové náležitosti dohody o dočasnom pridelení medzi zamestnávateľom, resp. agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom]


V zmysle ods. 2 dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom musí obsahovať:

a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a miesto trvalého pobytu dočasne prideleného zamestnanca, (t.j. ide o identifikáciu dočasne prideleného zamestnanca)

b) druh práce, ktorú bude dočasne pridelený zamestnanec vykonávať, vrátane predpokladov na zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iných predpokladov podľa osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce vyžadujú, (t.j. dohodne sa druh práce, pričom tento druh je zhodný s druhom práce zamestnanca v pracovnej zmluve; obdobne sa dohodne aj špecifikácia zdravotnej, psychickej spôsobilosti alebo iného predpokladu podľa osobitného predpisu – napr. bezúhonnosť, oprávnenie, osvedčenie apod., ktoré musí mať zamestnanec na výkon práce)

c) dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, (t.j. dohodne sa ako dlho bude trvať výkon prác – dátumom, dňami, týždňami, mesiacmi, nemožno vylúčiť ani rozväzovaciu podmienku – napr. na zastupovanie, v praxi sa používa z hľadiska právnej istoty zamestnanca, dosť sporné dojednanie doby trvania po dobu potreby zamestnanca užívateľským zamestnávateľom)

d) miesto výkonu práce, (t.j. určenie, kde sa práca bude vykonávať)

e) deň nástupu dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa, (t.j. od kedy zamestnanec bude dočasne pridelený)

f) pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa, (zmluvný vzťah by mal reflektovať možnosť ADZ dodržať podmienky podľa § 58 ods. 911, t.j. pracovné podmienky, mzdové podmienky a podmienky zamestnávania z hľadiska obchodnoprávneho vzťahu – napr. peňažné plnenie ADZ od užívateľského zamestnávateľa musia byť dohodnuté tak, aby ADZ mohla dodržať porovnateľné podmienky, napr. vyplatiť porovnateľnú mzdu)

g) podmienky, za ktorých môže zamestnanec alebo užívateľský zamestnávateľ skončiť dočasné pridelenie pred uplynutím doby dočasného pridelenia, (v prípade zamestnanca ide o väzbu na § 58 ods. 5: „podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím dočasného pridelenia“, v prípade užívateľského zamestnávateľa ide o možnosť „vrátiť“ dočasne prideleného zamestnanca skôr, ako sa skončí dočasné pridelenie; pri dojednaní možnosti vrátenia, ak zamestnanca užívateľský zamestnávateľ už nepotrebuje, sa stiera rozdiel medzi písm. g) a písm. c),

h) číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, ktorým sa agentúre dočasného zamestnávania vydalo povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania (ide o väzbu na § 29 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti).

V princípe, keďže v praxi často nejde len o prideľovanie jedného zamestnanca ale skupiny zamestnancov možno uvedené kumulovať do jednej zmluvy, prípadne do rámcovej zmluvy, ktorá sa potom ad

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk