dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 55 Preradenie na inú prácu

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Komentár k ZP § 55 Preradenie na inú prácu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Preradenie na inú prácu

§ 55

(1) Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch ustanovených v odsekoch 2 a 4.

 

K ods. 1: [Preradenie na inú prácu]


Platí základné pravidlo, že zamestnanec má vykonávať prácu, ktorá bola ako druh práce dohodnutá v pracovnej zmluve a na mieste, ktoré bolo dohodnuté v pracovnej zmluve. § 55 ods. 1 ustanovuje, že vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve je za istých podmienok možné. Takýto postup je možný len výnimočne a v prípadoch, ktoré ustanovuje § 55 ods. 2 a 4.


(2) Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak

a. zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

b. tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie,

c. je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (ďalej len karanténne opatrenie),

d. je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu,

e. zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za nespôsobilého na nočnú prácu,

f. tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú prácu.

 

K ods. 2: [Povinné preradenie zamestnanca]


§ 55 ods. 2upravuje situácie, kedy je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, pretože nastala jedna zo skutočností uvedených v písm. a) až f).


(3) Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

 

K ods. 3: [Spôsob preradenia]


§ 55 ods. 3 v nadväznosti na ods. 2 ustanovuje, že preradenie sa primárne má diať preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy (t.j. ten istý druh práce, to isté miesto výkonu práce). Až ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa § 55 ods. 2, zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca, a to po dohode so zamestnancom, na prácu iného druhu (netýka sa to teda miesta výkonu práce, nie je však vylúčené, že sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú vo väzbe na zmenu druhu práce aj na zmene miesta výkonu práce).


(4) Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

 

K ods. 4: [Preradenie zamestnanca bez jeho súhlasu]


§ 55 ods. 4 upravuje situácie, kedy dochádza k preradeniu zamestnanca aj bez súhlasu zamestnanca. Takéto preradenie musí spĺňať dve podmienky:

  • z hľadiska dĺžky ide o preradenie na čas nevyhnutnej potreby,

  • je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk