dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 49a Delené pracovné miesto

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2 Komentár k ZP § 49a Delené pracovné miesto

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 49a

Delené pracovné miesto

(1) Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto.

 

K § 49a: [Delené pracovné miesto]


Možnosť vytvoriť delené pracovné miesto zaviedla novela č. 257/2011 Z. z. od 1. septembra 2011. Zo skúseností zo zahraničia ide o inštitút, ktorý podporí zamestnávanie zamestnancov s malými deťmi, študentov, osôb, ktoré chcú popri práci vykonávať aj iné činnosti (zvýšiť si kvalifikáciu, vykonávať dobrovoľnícku činnosť), ako aj osôb, ktoré sa pripravujú na prechod do dôchodku. Delené pracovné miesto možno využiť aj pri pracovnom mieste, kde sa delí pracovná zmena.

Pri úprave deleného pracovného miesta sa uplatní nielen ustanovenie § 49a, ale aj ustanovenia týkajúce sa kratšieho pracovného času (§ 49), prekážok v práci (osobitne § 144), dovolenky, apod.

K ods. 1:

V § 49a ods. 1sa vymedzuje inštitút deleného pracovného miesta. Základným rozdielom od pracovného pomeru na kratší pracovný čas je tá skutočnosť, že ide o jedno pracovné miesto, ktoré sa delí medzi dvoch, prípadne viac zamestnancov, ktorí sa dohodnú o rozvrhu pracovného času na tomto mieste, ako aj o rozdelení pracovnej náplne. Ostatné veci zamestnávateľ môže (resp. musí) určiť. Dĺžka pracovného času (napr. 20h týždenne) vyplýva z pracovnej zmluvy.


Rôzne varianty delenia - napr.: (1os) ráno 8:00-12:00 - (2os) poobede 12:00-16:00, (1os) po, st, pi - 8:00-16:00 - (2os) ut, štv - 8:00-16:00, (1os) týždeň č. 1 - (2os) týždeň č. 2.

Počet osôb na delenom pracovnom mieste - napr.: dve osoby - 4h/4h, tri osoby - 2,5h(3h)/ 2,5h(3h)/ 2,5h(3h).


(2) Pred uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas na delené pracovné miesto zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi pracovné podmienky vzťahujúce sa na delené pracovné miesto.

 

K ods. 2:


V § 49a ods. 2 sa stanovuje oznamovacia povinnosť zamestnávateľa, ktorý pred uzatvorením dohody o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas na delené pracovné miesto zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi pracovné podmienky vzťahujúce sa na delené pracovné miesto. Zamestnanec má právo vedieť, aké podmienky sa uplatňujú na delenom pracovnom mieste. Oznamovaciu povinnosť obsahuje aj napr.§ 41 ods. 1 a 47 ods. 2.

(3) Dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí byť písomná, inak je neplatná Jej súčasťou je písomné oznámenie podľa odseku 2.

 

K ods. 3:


V § 49a ods. 3 sa upravuje forma takejto dohody. Dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom (slová „uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom“ sa dopĺňajú od 1. januára 2013) musí byť písomná, inak je neplatná a jej súčasťou je písomné oznámenie podľa § 49a ods. 2.


(4) Ak sa zamestnanci, s ktorými zamestnávateľ uzatvoril dohodu o zaradení na delené pracovné miesto, nedohodnú na rozvrhnutí pracovného času alebo pracovnej náplne, určí ich zamestnávateľ.

 

K ods. 4:


§ 49a ods. 4 upravuje pravidlo, ak medzi zamestnancami nedôjde k dohoderozvrhnutí pracovného času alebo pracovnej náplne (prípadne aj oboch). V danom prípade ich určí zamestnávateľ.


(5) Ak nastane prekážka v práci na strane zamestnanca na delenom pracovnom mieste, zamestnanci, ktorí sa s ním delia o pracovné miesto, sú povinní ho zastúpiť, ak tomu nebránia vážne dôvody na ich strane. Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca bez zbytočného odkladu, ak vznikne potreba zastupovania podľa prvej vety.

 

K ods. 5:


V § 49a ods. 5 sa ustanovujú pravidlá pre zastupovanie a pre informovanie zamestnanca, ktorý má zastupovať, s ktorým sa delí o pracovné miesto. Osobitná situácia vyvstáva v prípade prekážky v práci. Platí, že zamestnávateľ musí informovať zamestnanca, že nastala prekážka v práci. Ostatní zamestnanci (na delenom pracovnom mieste) majú povinnosť zastúpiť zamestnanca - výnimke bránia vážne dôvody na ich strane. Nevylučuje sa individuálne nastavenie tejto otázky - systém zastupovania. Zamestnávateľ zároveň ani nemusí vyžadovať zastupovanie.


(6) Dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto môže zamestnávateľ aj zamestnanec písomne vypovedať. Dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto zaniká uplynutím jedného mesiaca odo dňa oznámenia vypovedania dohody, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

 

K ods. 6:


V § 49a ods. 6sa ustanovujú pravidlá pre vypovedanie dohody o zaradení na delené pracovné miesto. Novelou účinnou od 1. januára 2013 sa opravuje legislatívny nedostatok v ods. 6 („vypovedať do jedného mesiaca od jej doručenia“) Cieľom bolo stanoviť jednomesačnú výpovednú lehotu pri vypovedaní dohody. Podľa nového znenia dohodu o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto môže zamestnávateľ aj zamestnanec písomne vypovedať. Zákonník práce nespája s nedodržaním formy následok neplatnosti výpovede.

Od 1. januára 2013 sa výslovne stanovuje, kedy zaniká táto dohoda. Dohoda o zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto zaniká uplynutím jedného mesiaca odo dňa oznámenia vypovedania dohody, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Z uvedeného vyplýva, že vypovedanie nie je potrebné druhej strane doručovať v zmysle § 38, ale len oznamovať.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk