dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 48 Pracovný pomer na určitú dobu

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7 Komentár k ZP § 48 Pracovný pomer na určitú dobu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 48

Pracovný pomer na určitú dobu

(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

 

K ods. 1: [Pracovný pomer na určitú dobu - podmienky]


V § 48 ods. 1 sa stanovujú podmienky, kedy ide o pracovný pomer na neurčitý čas. O pracovný pomer na neurčitý čas (a teda nejde o pracovný pomer na určitú dobu) ide ak:

  1. v pracovnej zmluve nebola výslovne stanovená doba trvania pracovného pomeru (t.j. v pracovnej zmluve mohlo byť aj uvedené, že ide o pracovný pomer na určitú dobu, ale nebola stanovená doba jeho trvania. Dobu trvania možno stanoviť napríklad od - do, mesiacom, vymedziť nejakou určiteľnou udalosťou - napríklad zastupovanie zamestnanca na materskej dovolenke),

  2. v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu (napríklad bola uzatvorená nad dva roky, tretie predĺženie, ak nie sú naplnené podmienky podľa § 48 ods. 4 a 6),

  3. pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne (bola urobená len ústna dohoda).


(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

 

K ods. 2: [Maximálna dĺžka a počet opakovaní]


V § 48 ods. 2sa stanovuje maximálna dĺžka trvania pracovného pomeru na určitú dobu - dva roky (do 31. decembra 2012 to boli tri roky). Zároveň sa stanovilo, že pracovný pomer možno predlžiť (napr. o rok) alebo opätovne dohodnúť (nová zmluva do šiestich mesiacov - viď. § 48 ods. 3; zároveň je potrebné odlíšiť predĺženie a opätovné dohodnutie) najviac dvakrát (do 31. decembra 2012 trikrát). V danom prípade ide teda o vzorec 1+2 (prvá zmluva a 2 x predĺženie alebo opätovné uzatvorenie) v rámci dvoch rokov [do 31. decembra 2012 )


(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

 

K ods. 3: [Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu]


V § 48 ods. 3 sa ustanovuje pravidlo ohľadom času, v ktorom sa posudzuje nové uzatvorenie (dohodnutie) pracovného pomeru na určitú dobu ako opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu. Ide o pracovný pomer, ktorý má vzniknúť (t.j. rozhodujúci je dátum vzniku, nie dátum dojednania) pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.


(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a. zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b. vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c. vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d. vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

 

K ods. 4 a 5: [Reťazenie pracovných pomerov na určitú dobu - výnimky]


§ 48obsahuje dôvody pre opätovné uzatvorenie alebo predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu nad dva roky alebo viac ako dvakrát (do 31. decembra 2012 nad tri roky alebo viac ako trikrát).

V súvislosti s požiadavkou Európskej komisie sa od 1.9.2011 v § 48 ods. 4vypustili niektoré dôvody na ďalšie opätovné uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu (po novom nad tri roky) alebo na predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu (po novom nad tri roky) podľa písm. d), e), f), a špecifikoval sa dôvod podľa písm. a) a modifikoval sa odsek 6. Z § 48 ods. 4 sa vypustili písmená: d) vykonávania opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu, e) vykonávania prác, pre ktoré sa vyžaduje vzdelanie umeleckého smeru, f) vykonávania prác tvorivého zamestnanca vedy, výskumu, vývoja. V písmene a) ide o špecifikáciu prípadov zastupovania. Ide len o zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

V prípade, ak je daný dôvod podľa § 48 ods. 4, neaplikuje sa pravidlo 1+2 v rámci dvoch rokov. Dôvod podľa§ 48 ods. 4 však v zmysle § 48 ods. 5musí byť uvedený v pracovnej zmluve.


(6) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom.

 

K ods. 6: [Reťazenie pracovných pomerov na určitú dobu - výnimky]


V § 48 ods. 6 sa stanovuje osobitné pravidlo pre reťazenie pracovných pomerov na určitú dobu vo vzťahu k vysokoškolským

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk