dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 45 Skúšobná doba

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4 Komentár k ZP § 45 Skúšobná doba

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 45

Skúšobná doba

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

 

K § 45: [Skúšobná doba]


V pracovnej zmluve možno na základe § 45 dohodnúť skúšobnú dobu. Skúšobná doba je inštitút pracovného práva, ktorý umožňuje, aby zmluvné strany zistili, či si navzájom vyhovujú, t.j., aby zamestnanec zistil, či mu vyhovuje zamestnávateľ z hľadiska práce, ktorú mu prideľuje, z hľadiska pracovných podmienok, z hľadiska pracovného prostredia. Na druhej strane zamestnávateľ má možnosť zistiť, či mu vyhovuje zamestnanec z hľadiska jeho prístupu k práci, z hľadiska pracovného výkonu, zaradenia sa do pracovného prostredia.

Skúšobná doba nepatrí medzi obligatórne náležitosti pracovnej zmluvy, a teda sa nemusí dohodnúť. Výnimku z možnosti dohodnúť skúšobnú dobu predstavuje prvá veta § 53 ods. 1, t.j. situácia, keď po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky alebo po skončení štúdia (prípravy na povolanie) je zamestnávateľ, pre ktorého sa žiak pripravoval na povolanie, povinný uzatvoriť so žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa pracovnú zmluvu a umožniť mu ďalší odborný rast. V tomto prípade nemožno dohodnúť skúšobnú dobu.

K ods. 1: [Dohoda o skúšobnej dobe, dĺžka skúšobnej doby]

Dohoda ohľadom skúšobnej doby je fakultatívna, a je teda na zmluvných stranách, či si skúšobnú dobu dohodnú.

Novela č. 257/2011 Z. z.prináša zmenu v dĺžke skúšobnej doby. Tejto zmeny sa nedotkla ani novela účinná od 1. januára 2013.

Podľa § 45 ods. 1 v pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je:

  1. u „bežného“ zamestnanca najviac tri mesiace, a

  2. u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, najviac šesť mesiacov.

Naďalej platí, že skúšobnú dobu nemožno predlžovať dohodou.


V praxi často vyskytuje prípad, keď bola dohodnutá dlhšia ako zákonom maximálne dovolená skúšobná doba tri mesiace/šesť mesiacov (+tri mesiace). V danom prípade sa oddelí skúšobná doba dohodnutá do zákonného maxima - táto sa považuje za platne dohodnutú a skúšobná doba nad zákonné maximum mesiace - táto sa považuje za neplatnú (obdobne argumentoval NS ČR v prípade 21 Cdo 127/2001).


(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

 

K ods. 2: [Predĺženie skúšobnej doby]


V zmysle § 45 ods. 2sa skúšobná doba zo zákona predlžuje o prekážky v práci na strane zamestnanca. Výnimka, podľa ktorej bolo možno dohodnúť predĺženie skúšobnej doby v prípade prekážok v práci na strane zamestnávateľa, ak sa na tom dohodol zamestnávateľ s odborovou organizáciou v kolektívnej zmluve (§ 45 ods. 6) sa od 1. januára 2013 vypúšťa.

Z hľadiska začatia plynutia skúšobnej doby, táto začína plynúť dňom, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu do práce (t.j. ide o deň vzniku pracovného pomeru). Táto skúšobná doba plynie aj keď zamestnanec nenastúpi do práce, pretože tu existuje prekážka na jeho strane, a to nemá vplyv na začiatok plynutia a samotné plynutie (výnimka § 45 ods. 6). O čas trvanie prekážky v práci na strane zamestnanca sa táto skúšobná doba predĺži (výnimka § 45 ods. 6).

Skúšobná doba uplynie uplynutím dohodnutej doby, t.j. ak bola dohodnutá na tri mesiace, tak uplynutím troch mesiacov, ak na kratšiu dobu, tak uplynutím tejto doby. Dôležitým je stanovenie presného okamihu, kedy uplynie skúšobná doba. Ide o dobu, nie lehotu a nejde teda o plynutie skúšobnej lehoty.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk