dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 42 Pracovná zmluva

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 Komentár k ZP § 42 Pracovná zmluva

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 42

(1) Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

§ 42 Pracovná zmluva


K ods. 1: [Založenie pracovného pomeru]

§ 42 ods. 1 upravuje zakladanie pracovného pomeru. Pracovný pomer sa zakladá výlučne pracovnou zmluvou. Pracovnou zmluvou možno založiť len vzťah, ktorý vykazuje znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2. Pracovný pomer sa má založiť písomnou pracovnou zmluvou. Ústna pracovná zmluva nerobí pracovný pomer neplatným, ale absencia písomnej dohody má dôsledky z hľadiska predpisov o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a predstavuje problém pre zamestnávateľa preukázať, že nejde o nelegálne zamestnávanie [§ 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní] a zároveň je porušením pracovnoprávnych predpisov.

Od 1.3.2015 sa do ods. 1 vkladá odchýlka od spôsobu vzniku pracovného pomeru, ktorý sa inak zakladá pracovnou zmluvou. Podľa ods. 1 „Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak tento zákon neustanovuje inak.“. Zákonník práce ustanovuje inak v § 58 ods. 7, kde sa stanovuje, že zo zákona vzniká pracovný pomer medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom /ak sú porušené pravidlá pri maximálnej dĺžke dočasného pridelenia k tomuto užívateľskému zamestnávateľovi alebo pri reťazení dočasných pridelení/.

Zamestnávateľ je povinný jedno písomné vyhotovenia pracovnej zmluvy dať aj zamestnancovi. Zmluva sa vždy posudzuje podľa obsahu a nie podľa jej pomenovania. Z tohto hľadiska, ak sa zmluva pomenuje ako manažérska zmluva, ale obsahuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy podľa § 43 ods. 1, pôjde o pracovnú zmluvu. Pre manažérske zmluvy možno využiť § 43 ods. 4, v ktorom sa uvádza, že v pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.


(2) Ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad vykonávania funkcie štatutárneho orgánu alebo vnútorný predpis zamestnávateľa ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní.

 

K ods. 2: [Voľba a vymenovanie]


Pracovný pomer sa zakladá výlučne pracovnou zmluvou.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk