dnes je 31.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahy

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1 Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER

§ 41

Predzmluvné vzťahy

(1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

K § 41: [Predzmluvné vzťahy]


Proces uzatvárania pracovnej zmluvy sa spravuje predovšetkým všeobecnými pravidlami súkromného práva, ktoré obsahuje Občiansky zákonník. Občiansky zákonník upravuje takmer celý postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy( § 43 - § 46 OZ). Ide o jednotlivé štádia - ponuka (oferta), akceptácia, viazanosť ponukou, odvolanie. Občianskym zákonníkom sa spravuje aj podstatná časť regulácie právnych úkonov v oblasti pracovného práva (definícia právneho úkonu § 34 - 35, platnosť právneho úkonu - § 37 až § 42 OZ) s výnimkou určitých špecifík podľa § 17 ZP. Zákonník práce upravuje len niektoré osobitné aspekty tzv. predzmluvných vzťahov ( § 41).

K ods. 1: [Informačná povinnosť zamestnávateľa]

§ 41 ods. 1 sa upravuje informačná povinnosť zamestnávateľa voči fyzickej osobe (budúci zamestnanec). Zamestnávateľ musí fyzickú osobu :

  1. informovať o právach a povinnostiach, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy,
  2. oboznámiť s pracovnými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať,
  3. oboznámiť so mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

To znamená aj oboznámenie napr. s kolektívnou zmluvou, ktorá môže obsahovať úpravu mzdových otázok a pracovných podmienok.


(2) Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

(3) Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.

(4) Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

K ods. 2 až 4: [Zdravotná, psychická spôsobilosť alebo iný predpoklad a uzatvorenie zmluvy]


Pre možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu je podstatným § 41 ods. 2 až 4, kde sa uvádza, že ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad. Psychickú, fyzickú alebo inú spôsobilosť ustanovujú osobitné predpisy.

Zároveň zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého a na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.


(5) Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

K ods. 5: [Informácie, ktoré možno žiadať od uchádzača o zamestnanie]


Podľa § 41 ods. 5 právo na informácie a údaje je obmedzené.

Zamestnávateľ môže vyžadovať:

  1. od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie - len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať,
  2. od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná - aj predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní (v rozsahu podľa § 75).


(6) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie

a. o tehotenstve,

b. o rodinných pomeroch,

c. o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,

d. o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

K ods. 6: [Chránené údaje]


V § 41 ods. 6 sa vymedzuje okruh informácií (druh údajov!, ktoré zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby uchádzajúcej sa o prácu. Ide o informácie: a) o tehotenstve, b) o rodinných pomeroch, c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať, d) o politickej príslušnosti a náboženskej príslušnosti, e) o odborovej príslušnosti. Údaje o odborovej príslušnosti boli vypustené zo znenia § 41 ods. 6 písm. d) novelou č. 257/2011 Z. z. od 1.9.2011. a s účinnosťou od 1. januára 2013 sú opätovne vymenované medzi chránenými údajmi v § 41 ods. 6, na ktoré sa zamestnávateľ nesmie uchádzača o zamestnanie (ale uvedené platí aj počas trvania pracovnoprávneho vzťahu) pýtať.

Výslovne sa teda stanovuje, že zamestnávateľ nemá oprávnenie od fyzickej osoby uchádzajúcej sa o prácu vyžadovať informáciu o odborovej príslušnosti. V tejto súvislosti možno poukázať aj na § 13 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého v pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov okrem iného aj z dôvodu odborovej činnosti. Ustanovenie zosúladilo aj s § 8 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.


(7) Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.

K ods. 7: [Informačná povinnosť zamestnanca]


V § 41 ods. 7 sa ustanovujú informačné povinnosti budúceho zamestnanca k budúcemu zamestnávateľovi. Zamestnanec je povinný informovať zamestnávateľa:

  1. o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce,
  2. o skutočnostiach, ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu,
  3. ak ide o mladistvého zamestnanca (§ 40 ods. 3) o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa (z dôvodu dodržania § 85 ods. 7).


(8) Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2).

(9) Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 5, 6 a 8, fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.

K ods. 8 a 9: [Zásada rovnakého zaobchádzania, porušenie povinnosti]


Podľa§ 41 ods. 8zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2).

Podľa § 41 ods. 9, ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v § 41 ods. 5 (možnosť vyžadovať informácie), § 41 ods. 6 (zákaz vyžadovať informácie) a § 41 ods. 8 (zásada rovnakého zaobchádzania), fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.


Zamestnávateľ plánuje zverejniť inzerát na voľné pracovné miesto na pozíciu predavačky. Ustanovuje mu zákon nejaké povinnosti? Čo nesmie v inzeráte uvádzať?

Pri ponuke zamestnania je zamestnávateľ viazaný § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Tento zákon určuje, aké ponuky zamestnania zamestnávateľ nesmie zverejňovať. Ide o ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa taxatívne vymedzených dôvodov, a to: 1. podľa rasy, 2. farby pleti, 3. pohlavia, 4. veku, 5. jazyka, 6. viery a náboženstva, 7. zdravotného postihnutia, 8. politického zmýšľania, 9. iného zmýšľania, 10. odborovej činnosti, 11. národného pôvodu,12. sociálneho pôvodu, 13. príslušnosti k národnosti, 14. príslušnosti k etnickej skupine, 15. majetku, 16. rodu, 17. manželského stavu, 18. rodinného stavu.

Ďalšie povinnosti mu zákon neurčuje, t.j. môže ho zverejniť na internete, v tlači, na okne predajne a vybrať si aké požiadavky má na svoju pracovnú silu. Zamestnávateľ nie je povinný uviesť v inzeráte napr. navrhovanú výšku mzdy, môže určiť lehotu na prihlásenie sa apod.


Príklad inzerátu

Zamestnávateľ .....vyhlasuje: výberové konanie na obsadenie miesta : .........

Termín nástupu najneskôr ......

(Mzda: musí sa vymedziť najmenej základná zložka mzdy.....)

Kvalifikačné predpoklady (minimálne vzdelanie): - napr. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - odbor

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk