dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 39 - § 40 Výklad niektorých pojmov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.1 Komentár k ZP § 39 - § 40 Výklad niektorých pojmov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 39

(1) Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a proti epidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.

(2) Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.

 

Komentár k ZP § 39 - § 40 Výklad niektorých pojmov


K §39 - §40:

§ 39 a 40 obsahuje výklad niektorých pojmov.

§ 39 ods. 2 upravuje vydávanie pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Od 1.9.2011 (novela č. 257/2011 Z. z.) sa dopĺňa, že ak nedôjde k dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce.

§ 40 obsahuje vymedzenie pojmov: osamelý zamestnanec (§ 40 ods. 1 a 2), mladistvý zamestnanec (§ 40 ods. 3), zákonný zástupca (§ 40 ods. 4 odkazuje sa na osobitný

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk