dnes je 24.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 38 Doručovanie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.6 Komentár k ZP § 38 Doručovanie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 38

Doručovanie

(1) Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.

(2) Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“.

(3) Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

 

 

 

(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

(5) Pri doručovaní písomností poštovým podnikom musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu.

 

 

K §38:

 • Doručovanie písomností zamestnávateľa


V Zákonníku práce možno identifikovať dve skupiny písomností zamestnávateľa:

a) skupinu písomností zamestnávateľa, ktoré musia byť doručené do vlastných rúk (ide o písomnosti uvedené v § 38 ods. 1)

Podľa § 38 sa doručujú:

 1. písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru,

 2. písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy,

 3. písomnosti týkajúce sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o výkone práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti).

U uvedených písomností podľa § 38 ods. 1 zákonodarca prednostne určuje priame doručovanie. Písomnosti vymenované v § 38 ods. 1 musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk.

b) skupinu písomností zamestnávateľa, ktoré nemusia byť doručené do vlastných rúk (všetky ostatné písomnosti zamestnávateľa, napr. písomnosti zamestnávateľa, ktoré sa netýkajúce sa vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy).

Priame doručovanie písomností zamestnávateľa

Priame doručenie predstavuje osobný kontakt zamestnávateľa a zamestnanca pri odovzdávaní písomností. Uvedené doručovanie má prednosť pred nepriamym doručovaním. V prípade priameho doručovania má zamestnávateľ možnosť voľby ohľadom toho, kde doručí písomnosť.

Písomnosť môže byť doručená:

1. na pracovisku

2. v byte zamestnanca

V tejto súvislosti pojem byt je nevyhnutné vykladať širšie, nielen ako byt podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon č. 182/1993 Z. z.), pretože zamestnanec nemusí bývať len v byte, ale aj v rodinnom dobe, ubytovni, apod.

Zamestnávateľ pri doručovaní nemusí (a v zmysle Ústavy SR bez súhlasu ani zamestnanca nemôže) vstupovať do bytu zamestnanca. Stačí, že uvedenú písomnosť odovzdá zamestnancovi do vlastných rúk. Doručenie zamestnávateľom vhodením písomnosti do schránky alebo vložením do dverí sa nepovažuje za priame doručenie.

3. kdekoľvek bude zastihnutý

V princípe zamestnávateľ môže doručiť písomnosť zamestnancovi kdekoľvek bude zastihnutý. Uvedené zastihnutie sa musí realizovať v súlade so zákonom.

 • Nepriame doručovanie písomností zamestnávateľa

Ako subsidiárnu možnosť, ak nemožno využiť možnosti 1-3 („ak to nie je možné”), pretože zamestnanca nemožno zastihnúť (napríklad sa úmyselne vyhýba kontaktu so zamestnávateľom), možno písomnosť doručiť poštou/poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.

Zamestnávateľ by sa vždy mal pokúsiť doručiť písomnosť priamym spôsobom (ak to je možné). Zákonník práce neuvádza dĺžku obdobia, ani počet pokusov o zastihnutie zamestnanca, na základe ktorého môže zvoliť nepriame doručenie. Malo by ísť o obdobie, ktoré nebude predstavovať neprimeranú záťaž pre zamestnávateľa. Nepriame doručenie znamená, že nedôjde k priamemu osobnému kontaktu zamestnávateľa so zamestnancom.

Ak dôjde ku kontaktu zamestnávateľa so zamestnancom (k priamemu doručeniu) a zamestnanec odmietne písomnosť, nastúpia automaticky účinky doručenia a prípadné neskoršie doručenie písomnosti aj poštou už nebude mať význam z hľadiska doručenia, pretože písomnosť sa považuje podľa § 38 ods. 3 za doručenú (účinky doručenia) v okamihu odmietnutia písomnosti.

Podľa § 38 ods. 2 ak zamestnávateľ doručuje písomnosti poštou/poštovým podnikom (nepriame doručovanie), zasiela ich na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa. To znamená na adresu, ktorú mu zamestnanec nahlásil. Práve z dôvodu problémov pri doručovaní písomnosti bola do § 81 písm. g) vložená povinnosť zamestnanca písomne oznamovať zamestnávateľovi zmenu adresy na doručovanie písomností. V prípade, ak by zamestnanec povinnosť nesplnil a zamestnávateľovi by zmena nebola známa inak, mohol by sa brániť, že doručil na adresu, ktorá mu bola oznámená (a teda známa). Ak by zamestnávateľ vedel inak o zmene adresy na doručovanie, je vhodnejšie, aby sa vyhol prípadným problémom na súde, doručiť zásielku aj na túto adresu.

Uvedená zásielka nemôže byť zasielaná ako bežná zásielka, ale vyžaduje sa splnenie dvoch podmienok:

 1. zaslanie zásielky s doručenkou, ktorá je dokladom, že bola zásielka odoslaná,

 2. uvedenie poznámky “do vlastných rúk”, aby zásielku nemohla prevziať iná osoba.

Za doručenie do vlastných rúk nemožno považovať odovzdanie rodinnému príslušníkovi (manželka, deti), resp. inej osobe (spolubývajúci), aj keď tieto osoby súhlasia s odovzdaním písomnosti zamestnancovi. Prevzatie do vlastných rúk musí byť potvrdené vlastnoručným podpisom zamestnanca pracovníkovi pošty/poštového podniku. V prípade, ak pracovník pošty/poštového podniku nezastihne zamestnanca na vyššie uvedenej adrese, zanechá v poštovej schránke lístok o tom, kde a v akej dobe si má zamestnanec prevziať zásielku. Ak si uvedenú zásielku neprevezme (zabudne alebo nechce prevziať) v odbernej lehote stanovenej poštou/poštovým podnikom, zásielka sa považuje za doručenú. Ďalšie podmienky ako napr. ukladanie zásielok upravuje zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

Splnenie povinnosti doručiť zásielku zamestnávateľom

Povinnosť zamestnávateľa doručiť zásielku sa splní:

1. len čo zamestnanec písomnosť prevezme

Prevzatie musí mať určité náležitosti, a to vlastnoručný písomný podpis zamestnanca, ktorý (s výnimkou osôb, ktoré sa nemôžu podpísať) nemôže byť nahradený podpisom inej osoby.

2. len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú

Uvedené je úzko previazané na povinnosť zamestnanca uvádzať svoju adresu bydliska a oznamovať zamestnávateľovi každú zmenu svojej adresy . V prípade, ak zamestnanec neoznámi zmenu adresy a zamestnávateľ mu zašle písomnosť na pôvodnú adresu, táto je považovaná za doručenú v okamihu, len čo ju pošta vrátila zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú (adresát neexistuje). (Pozn. ak má zamestnávateľ vedomosť o inej adrese zamestnanca, je lepšie, ak zásielku zašle aj tam). Nedoručiteľnosť zásielky môže byť aj z viny zamestnávateľa (zlé vypísaná adresa, adresát). V danom prípade nie sú splnené podmienky doručenia.

3. ak bolo doručenie písomnosti zmarené konaním zamestnanca

Ide napr. o situáciu, keď zamestnanec zmarí svojim konaním doručenie písomnosti.

4. doručenie písomnosti bolo zmarené opomenutím zamestnanca

Ide napr. o situáciu, keď zamestnanec nekoná (opomenie konať).

5. účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec prijatie písomnosti odmietne.

Odmietnutie písomnosti musí byť úmyselným konaním zamestnanca. Ide o nevyvrátiteľnú domnienku. Uvedené sa netýka len odmietnutia doručenia písomnosti pri doručovaní poštou/poštovým podnikom, ale aj odmietnutie pri osobnom styku zamestnanca a zamestnávateľa. Odmietnutie musí byť aj preukázané, inak by sa zamestnanec nemal možnosť brániť voči tvrdeniu zamestnávateľa, že zamestnanec odmietol prevziať zásielku.


Za odmietnutie písomnosti ani za zmarenie doručenia sa nepovažuje, ak sa zamestnanec na výzvu zamestnávateľa nedostavil po písomnosť k orgánu zamestnávateľa (R 43/1984).

Podľa judikátu V 50/1983 a v tejto súvislosti aj s platným a účinným znením ZP, zákonodarca neviaže účinky odmietnutia na poučovaciu povinnosť. Aj keď zamestnanec nebol poučený o tom, že keď odmietne zásielku, táto sa bude považovať za doručenú (neplatí tu ust. § 50 OSP) (R 43/1984)

O marenie nepôjde, ak bola možnosť priameho doručenia a zamestnávateľ zvolil nepriame doručenie.

Okamih doručenia je viazaný na prevzatie, resp. na vrátanie zásielky, t.j. okamih, keď sa dostala zásielka do dispozície zamestnanca alebo zamestnávateľa, nie vtedy, keď ju zamestnanec prečítal. Rozhodujúcim nie je dátum odoslania zásielky.


Ústavný súd ČR (ÚS ČR 272/96) rozhodol, že doručenka má povahu verejnej listiny, ak spĺňa podmienky podľa poštového poriadku. V prípade, ak dôjde k sporu, tak existencia doručenky s predpísanými náležitosťami je dôkazom, že k doručeniu došlo. Dôkazné bremeno, že k doručeniu nedošlo, sa presúva na toho, kto namieta, že k doručeniu nedošlo alebo došlo k doručeniu niečoho iného.

Platným doručením je aj doručenie do zahraničia, ak zamestnanec uvádza adresu bydliska v zahraničí.

 • Doručovaniepísomností zamestnanca

V Zákonníku práce možno identifikovať dve skupiny písomností zamestnanca:

 1. skupinu písomností zamestnanca vypočítaných v § 38 ods. 3 a

 2. skupinu písomností zamestnanca neuvedených v § 38 ods. 3.

Zákonodarca vymenúva v § 38 ods. 3 nasledujúce písomnosti zamestnanca týkajúce sa:

 1. vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru alebo

 2. vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo

 3. vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk