dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 36 Zánik práva

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.4 Komentár k ZP § 36 Zánik práva

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 36

Zánik práva

v § 63 ods. 4 a 5, § 68 ods. 2, § 69 ods. 3, § 75 ods. 3, § 77, § 87a ods. 7, § 193 ods. 2 a § 240 ods. 9. Ak sa právo K zániku práva preto, že sa v ustanovenej lehote neuplatnilo, dochádza len v prípadoch uvedených uplatnilo po uplynutí ustanovenej lehoty, súd prihliadne na zánik práva, aj keď to účastník konania nenamietne.

 

K § 36: [Zánik práva]


Preklúzia (zánik práva)

V § 36 sa taxatívne vymenúvajú všetky prípady preklúzie, t. j. zániku práva, ktoré sa v ustanovenej lehote (prekluzívna, resp. prepadná lehota) neuplatnilo, používané v Zákonníku práce. V prípade preklúzie právo zaniká a súd nemôže toto právo priznať ani vtedy, ak druhá strana nenamieta. Plnenie práva, ktoré je prekludované znamená na strane príjemcu bezdôvodné obohatenie.

Novelou účinnou od 1. januára 2013 sa dopĺňajú niektoré prípady preklúzie,