dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 35 Smrť zamestnanca

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.3 Komentár k ZP § 35 Smrť zamestnanca

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 35

Smrť zamestnanca

(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.

 

 

K ods. 1:


§ 35 ods. 1 upravuje pravidlá v prípade smrti zamestnanca. Zákonník práce stanovuje, že peňažné nároky (ostatné nároky týmto ustanovením nie sú pokryté) smrťou zamestnanca nezanikajú. Do štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca (§ 134) prechádzajú mzdové nároky (ďalšie zúženie z peňažných nárokov na mzdové nároky) z pracovného pomeru (sporné je, či aj z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale vzhľadom na to, že na dohody sa vzťahuje prvá časť Zákonníka práce, sa možno domnievať, že je možné použiť aj analógiu legis) postupne (t.j. na základe poradia) priamo (t.j. namiesto do dedičského konania) na manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Pojem domácnosť vymedzuje § 115 Občianskeho zákonníka. Až ak týchto osôb niet sa tieto mzdové nároky stávajú predmetom dedičstva.

 


(2) Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, a nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie.

 

 

K ods. 2:


§ 35 ods. 2 upravuje pravidlá v prípade smrti zamestnávateľa. Tu platí, že peňažné nároky zamestnávateľa smrťou zamestnanca zanikajú.

Výnimku tvoria:

  1. nároky, o ktorých sa právoplatne rozhodlo,

  2. nároky, ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal, čo do dôvodu (t.j. prečo ich má uhradiť) ako aj sumy (t.j. koľko má uhradiť) - viď. napr. aj § 191 ods. 3,

  3. nároky na náhradu škody, ktorá bola zamestnancom spôsobená úmyselne,

  4. nároky na náhradu škody stratou predmetu zvereného zamestnancovi na písomné potvrdenie (§ 185).

 

(3) zrušený zákonom č. 461/2003 Z. z. 

 


Odmena po smrti zamestnanca

Zamestnanec ukončil u zamestnávateľa pracovný pomer v roku 2013. Spoločnosť mu vypláca naďalej každý štvrťrok dobiehajúce odmeny za vybrané pokuty. Tento zamestnanec v decembri 2014 zomrel, pričom je predpoklad, že od exekútora budú oznámené ďalšie vybrané pokuty. Ako postupovať?

Odpoveď: Podľa § 35 Zákonníka práce „Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk