dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 32 Dohoda o sporných nárokoch

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10 § 32- § 38 Dohoda o sporných nárokoch

2.10.1 Komentár k ZP § 32 Dohoda o sporných nárokoch

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


Dohoda o sporných nárokoch

§ 32

Účastníci si môžu upraviť svoje sporné nároky dohodou o sporných nárokoch, ktorá musí byť písomná, inak je neplatná.

 

 

K §32:


§ 32 obsahuje úpravu dohody o sporných nárokoch, kde si zamestnávateľ a zamestnanec môžu vyjasniť svoje sporné nároky. Vyžaduje sa písomná forma pod podmienkou neplatnosti. Iné obsahové náležitosti dohody o sporných nárokoch § 32 neobsahuje, čo však môže byť problematické z toho hľadiska, že dohoda o sporných nárokoch nie je upravená v prvej časti Občianskeho zákonníka, ale v § 585, tzv. urovnanie.


Zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu organizačných zmien podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce dňa 21.4.2014. Výpoveď začala plynúť 1.5.2014 a pracovný pomer sa skončil 31.5.2014.

Zamestnanec dňa 2.6.2014 podal žalobu o neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa s tým, že nešlo o organizačnú zmenu podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a od zamestnávateľa požadoval, aby ho naďalej zamestnával, náhradu mzdy podľa § 79 ods. 1 Zákonníka práce, náhradu trov konania a právneho zastupovania.

Okresný súd v máji 2015 rozhodol, že skončenie pracovného pomeru nie je platné a rozhodol, že zamestnávateľ má zamestnanca naďalej zamestnávať a v zmysle § 79 ods. 1 Zákonníka práce nahradiť mu mzdu, uhradiť trovy konania a právneho zastupovania.

V tejto súvislosti zamestnávateľ mal dve možnosti: podať odvolanie voči rozhodnutiu súdu, s tým, že súdny spor mohol prehrať a mohla byť určená vyššia náhrada mzdy alebo sa so zamestnancom dohodnúť na náhrade mzdy v istom rozsahu bez ďalšieho zamestnávania alebo s ďalším zamestnávaním.

Zamestnávateľ sa rozhodol uzatvoriť dohodu podľa § 32 Zákonníka práce, keďže vyhodnotil, že je predpoklad, že by súdne konanie prehral aj na krajskom súde.

Dohoda o sporných nárokoch spravidla obsahuje:

1) označenie strán (účastníkov) dohody,

2) popis skutkového stavu,

3) predmet dohody – predmetom dohody je skutočnosť, že strany sa dohodli upraviť si svoje sporné (práva) nároky vyplývajúce zo súdneho sporu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhrade mzdy,

4) sporné práva – t.j. že zamestnanec žiada od súdu určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, prideľovanie práce naďalej, náhradu mzdy, náhradu trov konania a zprávneho

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk