dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 245 Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.7 Komentár k ZP § 245 Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 245

Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady

(1) Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady medzi ústredným vedením a osobitným vyjednávacím orgánom sa musí uzatvoriť písomne a musí obsahovať najmä

a. určenie všetkých zamestnávateľov a organizačných zložiek zamestnávateľa, na ktorých sa vzťahuje,

b. zloženie európskej zamestnaneckej rady, počet jej členov, dĺžku funkčného obdobia a rozdelenie miest, ktoré, ak je to možné, zohľadňuje potrebu vyváženého zastúpenia zamestnancov podľa ich činností, kategórií a pohlavia,

c. úlohy, práva a povinnosti európskej zamestnaneckej rady, postup informovania európskej zamestnaneckej rady a postup prerokovania s ňou,

d. spôsob prepojenia medzi informovaním a prerokovaním na nadnárodnej úrovni a informovaním a prerokovaním so zástupcami zamestnancov na národnej úrovni,

e. miesto konania, počet a trvanie zasadnutí európskej zamestnaneckej rady,

f. zloženie, spôsob vymenovania, úlohy a rokovací poriadok užšieho výboru, ak je to potrebné,

g. finančné a materiálne zdroje, ktoré sa majú prideliť európskej zamestnaneckej rade,

h. deň nadobudnutia účinnosti dohody a dobu, na ktorú sa uzatvorila,

i. podmienky, za ktorých možno dohodu zmeniť, doplniť alebo skončiť,

j. prípady, kedy by sa malo o dohode znovu rokovať, a postup pri jej opätovnom uzatváraní vrátane, ak je to potrebné, prípadu zmeny štruktúry zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov.

 

K § 245: [Dohoda o zriadení zamestnaneckej rady]


§ 245 upravuje obsah dohody o zriadení zamestnaneckej rady a vzťah medzi § 245 a §§ 246 a 248.

K ods. 1: [Obsahové náležitosti dohody o zriadení európskej zamestnaneckej rady]

V ods. 1 sa v súlade s čl. 6 ods. 2 smernice 2009/38/ES stanovujú obsahové náležitosti dohody o zriadení európskej zamestnaneckej rady v § 245 ods. 1. V nadväznosti na čl. 6 ods. 2 smernice 2009/38/ES sa tieto náležitosti vymenovávajú iba demonštratívne („najmä“).

Osobitný význam vo väzbe na § 249a má určenie spôsobov, akým sa prepojí informovanie a prerokovanie, ktoré prebieha na nadnárodnej úrovni s informovaním a prerokovaním, ktoré sa realizuje na národnej úrovni [(písm. d)], t.j. akým spôsobom, v akom čase a v akej podobe sa dostane informácia z nadnárodnej na národnú úroveň, popr. súbeh medzi nadnárodným informovaním a prerokovaním a národným informovaním a prerokovaním (napr. aj vo väzbe na bod 37 zásad smernice 2009/38/ES).

V písmene j) sa v nadväznosti na čl. 6 ods. 2 písm. g) smernice 2009/38/ES vymedzuje aj postup pri opätovnom uzatváraní dohody o zriadení európskej zamestnaneckej rady, vrátane prípadu a postupu, ak ide o zmeny štruktúry zamestnávateľa alebo skupiny zamestnávateľov s pôsobnosťou na území členských štátov za podmienky, že je to potrebné. Uvedené ustanovenie má význam aj vo vzťahu k navrhovanému § 250a (tzv. adaptačná klauzula čl. 13 smernice 2009/38/ES).

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk