dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 244 Osobitný vyjednávací orgán

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.6 Komentár k ZP § 244 Osobitný vyjednávací orgán

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 244

Osobitný vyjednávací orgán

(1) Ústredné vedenie začne z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomnej žiadosti najmenej 100 zamestnancov najmenej u dvoch zamestnávateľov alebo najmenej v dvoch organizačných zložkách zamestnávateľa alebo zamestnávateľov najmenej v dvoch rôznych členských štátoch alebo na základe písomnej žiadosti ich zástupcov vyjednávanie o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

 

K § 244: [Osobitný vyjednávací orgán]


§ 244 upravuje postavenie, zloženia a úlohy osobitného vyjednávacieho orgánu.

K ods. 1: [Začatie vyjednávania]

V ods. 1 sa upravuje začatie vyjednávania o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo zavedení iného postupu. Vyjednávanie začína buď:

a) z vlastnej iniciatívy ústredného vedenia alebo

b) na základe písomnej žiadosti

- najmenej 100 zamestnancov

  • najmenej u dvoch zamestnávateľov (najmenej v dvoch rôznych členských štátoch)

  • alebo najmenej v dvoch organizačných zložkách zamestnávateľa alebo zamestnávateľov v najmenej v dvoch rôznych členských štátoch

- alebo na základe písomnej žiadosti ich zástupcov.


(2) Na účely vyjednávania podľa odseku 1 sa zriaďuje osobitný vyjednávací orgán, aby za zamestnancov vyjednával o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

 

K ods. 2: [Osobitný vyjednávací orgán]


Osobitný vyjednávací orgán sa zriaďuje na vyjednávanie o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo zavedení iného postupu. Tento orgán vyjednáva za zamestnancov.


(3) Členmi osobitného vyjednávacieho orgánu sú zamestnanci zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov. Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu sa volia alebo vymenúvajú pomerne k počtu zamestnancov zamestnaných v každom členskom štáte zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, pričom každému členskému štátu sa priradí jedno miesto na podiel zamestnancov zamestnaných v tomto členskom štáte, ktorý predstavuje 10 % zamestnancov celkovo zamestnaných vo všetkých členských štátoch alebo určitý zlomok z tohto podielu.

 

K ods. 3: [Určenie členov osobitného vyjednávacieho orgánu]


V odseku 3, ktorý sa týka zloženia osobitného vyjednávacieho orgánu, sa v súlade s čl. 5 ods. 2 písm. b) smernice 2009/38/ES upravuje spôsob výpočtu zloženia osobitného vyjednávacieho orgánu. Za každých, aj začatých, 10% zamestnancov zamestnaných v jednom členskom štáte z celkového počtu zamestnancov zamestnaných v členských štátoch zastupoval jeden člen osobitného vyjednávacieho orgánu. Z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa s pôsobnosťou na úrovní členských štátov vo všetkých členských štátov sa odvodí percentuálny podiel pripadajúci na jeden členský štát a v nadväznosti na to sa určí počet členov osobitného vyjednávacieho orgánu za jeden členský štát.

Toto ustanovenie má význam, ak sa postupuje podľa práva SR (t.j. európska zamestnanecká rada sa má zriadiť z územia SR). Zároveň je potrebné uviesť, že rovnaké pravidlá by mali vyplynúť z právnych poriadkov iných členských štátov (ktoré sa aplikujú, ak sa osobitný vyjednávací orgán má kreovať podľa práva týchto štátov).


(4) Členov osobitného vyjednávacieho orgánu za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike vymenúvajú a odvolávajú zástupcovia zamestnancov zo zamestnancov zamestnávateľov alebo organizačných zložiek zamestnávateľov zamestnaných v Slovenskej republike. Ak u zamestnávateľa alebo v organizačnej zložke zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnanci priamo volia členov osobitného vyjednávacieho orgánu. Ak sa zástupcovia zamestnancov nedohodnú, rozhodnú zástupcovia zamestnancov, ktorí zastupujú najväčší počet zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike. Rozdelenie hlasov sa určí pomerne podľa počtu zastupovaných zamestnancov.

 

K ods. 4: [Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu za Slovenskú republiku]


V odseku 4 sa v súlade s čl. 5 ods. 2 písm. a) smernice 2009/38/ES určuje spôsob vymenovania alebo voľby zástupcov zamestnancov za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike. Môžu nastať dva prípady:

1) u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov = členov osobitného vyjednávacieho orgánu za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike vymenúvajú a odvolávajú zástupcovia zamestnancov zo zamestnancov zamestnávateľov alebo organizačných zložiek zamestnávateľov zamestnaných v Slovenskej republike.

Ak sa zástupcovia zamestnancov nedohodnú, rozhodnú zástupcovia zamestnancov, ktorí zastupujú najväčší počet zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike.

2) u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov = ak u zamestnávateľa alebo v organizačnej zložke zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnanci priamo volia členov osobitného vyjednávacieho orgánu.

Rozdelenie hlasov sa určí pomerne podľa počtu zastupovaných zamestnancov.


(5) Osobitný vyjednávací orgán informuje o svojom zložení ústredné vedenie a dotknutých zamestnávateľov. Ústredné vedenie informuje príslušné uznané európske organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, s ktorými Európska komisia prerokúva záležitosti podľa čl. 154 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o zložení osobitného vyjednávacieho orgánu a o začatí vyjednávania.

 

K ods. 5: [Informačné povinnosti]


V ods. 5 sa ustanovujú viaceré informačné povinnosti:

  • osobitný vyjednávací orgán informuje o svojom zložení ústredné vedenie a dotknutých zamestnávateľov.

  • ústredné vedenie informuje príslušné uznané európske organizácie zamestnávateľov a zamestnancov, s ktorými Európska komisia prerokúva záležitosti podľa čl. 154 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o zložení osobitného vyjednávacieho orgánu a o začatí vyjednávania.


(6) Ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán sú povinné vyjednávať a spolupracovať s ohľadom na ich vzájomné práva a povinnosti s cieľom dosiahnuť dohodu podľa § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1.

 

K ods. 6: [Povinnosť vyjednávania a spolupráce]


V odseku 6 sa v súlade s cieľmi smernice 2009/38/ES ustanovuje, že dotknuté strany majú v súlade so svojimi právomocami realizovať základný cieľ tejto smernice a to je dohodnúť sa akým spôsobom sa bude uskutočňovať informovanie a prerokovanie na nadnárodnej úrovni.


(7) Ústredné vedenie na účel uzatvorenia dohody podľa § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 zvolá zasadnutie s osobitným vyjednávacím orgánom a informuje o ňom vhodným spôsobom dotknutých zamestnávateľov.

 

K ods. 7: [Zvolanie zasadnutia osobitného vyjednávacieho orgánu]


V ods. 7 sa stanovuje povinnosť ústredného vedenia na účel uzatvorenia dohody podľa § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 zvolať zasadnutie s osobitným vyjednávacím orgánom.

V odseku 7 sa v súlade s čl. 5 ods. 4 smernice 2009/38/ES zároveň stanovuje povinnosť informovania (vhodným spôsobom) dotknutých zamestnávateľov (miestne vedenia) o zvolaní zasadnutia ústredného vedenia s osobitným vyjednávacím orgánom.


(8) Ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán sa môžu dohodnúť, že neuzatvoria dohodu podľa § 245 ods. 1, ale že európska zamestnanecká rada sa bude spravovať podľa § 246 až 248.

 

K ods. 8: [Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona dohodou medzi ústredným vedením a osobitným vyjednávacím orgánom]


V odseku 8 sa výslovne vymedzuje, že v prípade, ak sa má vytvoriť európska zamestnanecká rada, možno zvoliť dva postupy.

  1. Podľa postupu predvídaného v § 245 sa osobitný vyjednávací orgán a ústredné vedenie môžu dohodnúť, že uzatvoria dohodu podľa § 245 ods. 1, kde si ustanovia vlastné podmienky týkajúce sa zriadenia, zloženia a fungovania európskej zamestnaneckej rady, ktoré im vyhovujú (v súlade s požiadavkami na okruh problémov, ktoré majú byť upravené).

  2. Podľa postupu predvídaného v § 246 ods. 1 písm. a) sa zmluvné strany dohodnú, že nevyjednajú osobitnú dohodu podľa § 245, ale budú sa riadiť tzv. doplnkovými požiadavkami, t.j. zákonnými ustanoveniami § 247 až 248 v nadväznosti na § 246, ktoré smernica v nadväznosti na čl. 7 vymedzuje v prílohe č. 1

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk