dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 243a Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.5 Komentár k ZP § 243a Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 243a

Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi

(1) Ústredné vedenie je zodpovedné za vytvorenie podmienok a poskytnutie prostriedkov potrebných na zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo na zavedenie iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi u zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov.

 

K § 243a: [Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi]


§ 243a upravuje zodpovednosť ústredného vedenia a vedenia za poskytnutie informácií, ktoré sú potrebné na zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenie iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

K ods. 1: [Zodpovednosť za vytvorenie podmienok a za poskytnutie prostriedkov]

V súlade čl. 4 smernice 2009/38/ES sa vymedzujú v ods. 1 podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo dohodnutia iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

V ods. 1 sa stanovuje zodpovednosť ústredného vedenia, a to:

  • za vytvorenie podmienok na zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo na zavedenie iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi u zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov [napr. poskytnutie relevantných informácií ohľadom počtu zamestnancov zamestnávateľa a skupiny zamestnávateľov, aby bolo možné posúdiť, či sú naplnené podmienky počtu zamestnancov podľa § 241a ods. 1 písm. a) a c) – viď. priamo povinnosť podľa ods. 2]

  • a za poskytnutie prostriedkov potrebných na zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo na zavedenie iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi u zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov.

V odseku 1 sa v súlade s čl. 4 ods. 1 až 3 smernice 2009/38/ES ustanovuje zodpovednosť ústredného vedenia za vytvorenie podmienok a poskytnutie prostriedkov, ktoré sú potrebné na zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenie iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi. V zmysle čl. 2 ods. 1 a judikatúry Súdneho dvora EÚ (C-440/00 Kühne & Nagel) zodpovednosť v prípade, ak sa ústredné vedenie na území členských štátov nenachádza, bude mať predpokladané ústredné vedenie, za ktoré sa považujú subjekty podľa § 241a ods. 1 písm. e) za bodkočiarkou.


(2) Vedenie každého zamestnávateľa patriaceho do skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov a ústredné vedenie sú povinné získať a poskytnúť dotknutým stranám, ak o to požiadajú, informácie, ktoré sú potrebné na zistenie, či možno zriadiť európsku zamestnaneckú radu alebo zaviesť iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi, a začať vyjednávanie podľa § 244. Ide najmä o informácie týkajúce sa štruktúry zamestnávateľa alebo skupiny zamestnávateľov a ich zamestnancov vrátane informácií týkajúcich sa počtu zamestnancov podľa § 241a ods. 1 písm. a) a c), aby bolo možné určiť, či zamestnávateľ, u ktorého zamestnanci vykonávajú prácu, je zamestnávateľ pôsobiaci na území členských štátov alebo patrí do skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov.

 

K ods. 2: [Poskytovanie informácií na posúdenie splnenia podmienok podľa § 241 ods. 1 písm. a) až c)]


V odseku 2, ktorý nadväzuje na bod 25 zásad smernice a čl. 4 ods. 4 smernice 2009/38/ES a judikatúru Súdneho dvora EÚ (C-62/99 Bofrost, C-349/01 Anker) sa ustanovujú pravidlá, ktoré zamestnancom priznajú právo na také informácie, ktoré im umožnia určiť,

  • či ich zamestnávateľ je zamestnávateľom, ktorý spĺňa podmienky na zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenie iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi alebo,

  • či patrí do skupiny zamestnávateľov, v ktorej sa môže európska zamestnanecká rada zriadiť, popr. zaviesť iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

Z judikatúry Súdneho dvora EÚ (C-62/99, C-440/00, C-349/01) vyplýva, že § 243a ods. 2 bude musieť byť vykladaný extenzívne. Zamestnanci (alebo ich zástupcovia) sa môžu priamo obrátiť na ústredné vedenia, ktoré je následne povinné získať informácie od ostatných zamestnávateľov patriacich do skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, a to bez ohľadu na to, či ústredné vedenie, ktoré bolo o informáciu požiadané je skutočným ústredným vedením alebo predpokladaným ústredným vedením a bez ohľadu na to, či predpokladané ústredné vedenie môže v rámci štruktúry skupiny zamestnávateľov vykonávať nejaký vplyv nad ostatnými zamestnávateľmi a či mu skutočné ústredné vedenie nachádzajúce sa mimo členských štátov poskytlo potrebné informácie. V nadväznosti na povinnosť ústredného alebo predpokladaného ústredného vedenia poskytnúť potrebné informácie zamestnancom, zamestnávatelia majú povinnosť ústrednému vedeniu alebo predpokladanému ústrednému vedeniu tieto informácie poskytnúť.

Zamestnanci (alebo ich zástupcovia) sa môžu obrátiť so

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk