dnes je 25.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 243

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.4 Komentár k ZP § 243

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 243

(1) Na uplatnenie práva na nadnárodné informácie a na prerokovanie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom u každého zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a v každej skupine zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zriadi európska zamestnanecká rada alebo zavedie iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi s cieľom zabezpečiť účinné informovanie zástupcov zamestnancov alebo priamo zamestnancov a prerokovanie s nimi tak, aby možnosť účinného rozhodovania zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zostala zachovaná.

 

 

K § 243: [Realizácia práva na nadnárodné informovanie a prerokovanie – európska zamestnanecká rada alebo iný postup informovania a prerokovania, prednosť zriadenia európskej zamestnaneckej rady na úrovni skupiny, príslušná úroveň a nadnárodné otázky]


§ 243 upravuje spôsob, akým sa realizuje právo na nadnárodné informácie a prerokovanie.

K ods. 1: [Realizácia práva na nadnárodné informovanie a prerokovanie – európska zamestnanecká rada alebo iný postup informovania a prerokovania]

V odseku 1 sa stanovuje, že zriaďovanie európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenie iného postupu sa viaže k právu zamestnancov na nadnárodné informácie a prerokovanie podľa § 241 ods. 1 a realizuje sa za podmienok ustanovených týmto zákonom (napr. § 241a ods. 9 - minimálne počty zamestnancov).

Cieľom je zabezpečiť účinné informovanie zástupcov zamestnancov alebo priamo zamestnancov a prerokovanie s nimi tak, aby možnosť účinného rozhodovania zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zostala zachovaná.

Ide o uplatnenie práva na nadnárodné informácie a na prerokovanie. Na tento cieľ sa vytvárajú dve možnosti postupu:

  1. zriadi sa európska zamestnanecká rada alebo

  2. zavedie sa iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (t.j. iný postup ako európska zamestnanecká rada).

V odseku 1 sa zdôrazňujú dve kľúčové požiadavky procesu nadnárodného informovania a prerokovania

1) efektívnosť informovania a

2) efektívnosť rozhodovania.

1) Informovanie a prerokovanie má byť účinné, t.j. má prebiehať takým spôsobom, aby zamestnanci boli včas informovaní a aby sa mohli k navrhovaným opatreniam skutočne vyjadriť.

2) Zároveň proces informovania a prerokovania nesmie predstavovať prekážku pre efektívne rozhodovanie ústredného vedenia a dotknutých zamestnávateľov, t.j. proces informovania a prerokovanie nemá spomaľovať, resp. znemožniť prijatie rozhodnutí, ktoré musia byť urobené v nejakom časovom rámci.


(2) Ak skupina zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zahŕňa jedného zamestnávateľa alebo niekoľko zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov alebo skupín zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, európska zamestnanecká rada sa zriadi na úrovni skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ak dohoda podľa § 245 ods. 1 neustanoví inak. Ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.

 

K ods. 2: [Prednosť zriadenia európskej zamestnaneckej rady na úrovni skupiny]


Odsekom 2 sa transponuje čl. 1 ods. 5 smernice 2009/38/ES - prednosť zriadenia európskej zamestnaneckej rady na úrovni skupiny za stanovených podmienok (okrem prípadu, ak dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady stanoví inak).

Podľa ods. 2 ak skupina zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov zahŕňa jedného zamestnávateľa alebo niekoľko zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov alebo skupín zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, európska zamestnanecká rada sa zriadi na úrovni skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ak dohoda podľa §

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk