dnes je 26.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 241 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4 § 241- § 250a Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

11.4.1 Komentár k ZP § 241 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Právo na nadnárodné informáciea na prerokovanie

§ 241

(1) Právo zamestnancov zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“) a skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov na nadnárodné informácie a na prerokovanie sa uskutočňuje prostredníctvom európskej zamestnaneckej rady alebo prostredníctvom iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

 

K § 241: [Právo na nadnárodné informácie a prerokovanie]


§ 241 upravuje, ako sa uskutočňuje nadnárodné informovanie a prerokovanie.

Inštitút európske zamestnanecké rady, právo na nadnárodné informácie a prerokovanie

Inštitút Európskej zamestnaneckej rady, resp. práva na nadnárodné informácie a prerokovanie je v SR v podstate novým, neprebádaným inštitútom. V podmienkach SR sú zatiaľ malé predpoklady na vytvorenie európskej zamestnaneckej rady so sídlom v SR vzhľadom na to, že je len málo subjektov so sídlom v SR, ktoré pôsobia vo väčšom rozsahu aj v iných členských štátoch EÚ a EHP.

V SR skôr vo veľkých nadnárodných spoločnostiach pôsobia zástupcovia zamestnancov za zamestnancov v SR v európskych zamestnaneckých radách, ktoré sú založené podľa právneho poriadku iného členského štátu.

Na internete možno nájsť databázu európskych zamestnaneckých rád, resp. dohôd: http://www.ewcdb.eu/ewc.php

Smernica 2009/38/ES

V roku 2009 Európsky parlament a Rada ES prijali novú prepracovanú smernicu (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi), ktorej cieľom je:

 • zabezpečiť lepší a efektívnejší výkon práv zamestnancov na nadnárodné informovanie a prerokovanie,

 • posilniť právnu istotu v ich ustanovení a fungovaní,

 • zaistiť zosúladenie smernice s ostatnými príslušnými smernicami o informovaní zamestnancov a prerokovaní s nimi, najmä zosúladením definícií,

 • obmedziť právomoci európskych zamestnaneckých rád na otázky nadnárodnej povahy a zaviesť prepojenie určené dohodou v rámci podniku medzi vnútroštátnou a nadnárodnou úrovňou informovania zamestnancov a prerokovania s nimi,

 • zaviesť prispôsobenie pri dohodách o zriadení európskej zamestnaneckej rady v prípade podstatných zmien v štruktúre podniku alebo skupiny podnikov a zabezpečiť uplatňovanie platných dohôd.

Táto smernica je transponovaná v ustanoveniach § 241 až § 250a.

Vzťah smernice 2009/38/ES a smernice 94/45/ES

Smernica 2009/38/ES nahradila smernicu Rady 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

Vzťah medzi predchádzajúcou právnou úpravou vychádzajúcou zo smernice 94/45/ES a smernicou 94/45/ES je riešený v ustanovení § 252f. Podľa § 252f ods. 1 ustanovenia § 241 až 250 účinné od 6. júna 2011 sa nevzťahujú na zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a skupinu zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, u ktorých bola dohoda, ktorá zabezpečuje nadnárodné informovanie a prerokovanie, podpísaná alebo zmenená od 5. júna 2009 do 5. júna 2011, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. To platí aj v prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú, že dohoda podľa prvej vety sa podstatne zmení, predĺži alebo obnoví po 5. júni 2011. Podľa§ 252f ods. 2 na dohody podľa odseku 1 sa vzťahuje právna úprava účinná do 5. júna 2011.

Toto ustanovenie vychádza z čl. 14 smernice 2009/38/ES, kde sa stanovuje vzťah medzi novou právnou úpravou (smernica 2009/38/ES) a predchádzajúcou právnou úpravou (smernica 94/45/ES) vo vzťahu k zamestnávateľom a skupinám zamestnávateľov pôsobiacim na území členských štátov.

Zo znenia čl. 14 smernice 2009/38/ES vyplýva niekoľko možností:

 • v prípade, ak bola dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo dohoda o vytvorení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi uzatvorená pred 5.6.2009 a nebola zmenená v čase od 5.6.2009 do 5.6.2011, vzťahuje sa na dohody nová právna úprava (smernica 2009/38/ES),

 • v prípade, ak bola dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo dohoda o vytvorení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi uzatvorená pred 5.6.2009 a bola zmenená v čase od 5.6.2009 do 5.6.2011, vzťahuje sa na dohody stará právna úprava (smernica 94/45/ES),

 • v prípade, ak bola dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo dohoda o vytvorení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi uzatvorená čase od 5.6.2009 do 5.6.2011, vzťahuje sa na dohody stará právna úprava (smernica 94/45/ES),

 • v prípade, ak bola dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo dohoda o vytvorení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi uzatvorená po 5.6.2011, vzťahuje sa na dohody nová právna úprava (smernica 2009/38/ES),

 • v prípade, ak bola dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo dohoda o vytvorení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi uzatvorená ešte pred nadobudnutím účinnosti smernice 94/45/ES (v prípade VB a Írska pred nadobudnutím účinnosti smernice 97/74/ES), nevzťahuje sa na ne ani stará a ani nová právna úprava,

 • v prípade, ak dohody, ktoré sa spravujú starou právnou úpravou (prípad 2 a 3), resp. žiadnou právnou úpravou (prípad 5) sú „po ich uplynutí“ (resp. ak sa majú skončiť) podstatne zmenené, predĺžené alebo obnovené, vzťahuje sa na ne stará právna úprava (smernica 94/45/ES) alebo žiadna právna úprava (v prípade 5).

Čl. 13 smernice 2009/38/ES a teda aj § 250a (adaptačná klauzula) sa vzťahuje na všetky prípady (1 až 6).

V nadväznosti na čl. 14 smernice 2009/38/ES

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk