dnes je 3.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 240 Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.7 Komentár k ZP § 240 Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 240

Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana

(1) Činnosť zástupcov zamestnancov, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh zamestnávateľa, sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

K § 240: [Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana]


§ 240 upravuje podmienky činnosti zástupcov zamestnancov.

K ods. 1:

V ods. 1 sa upravuje, čo sa považuje za výkon práce, v prípade činnosti zástupcov zamestnancov. Ide o činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh zamestnávateľa.


(2) Zamestnávateľ poskytuje na výkon funkcie zástupcov zamestnancov alebo na účasť na ich vzdelávaní, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu, zamestnanecká rada a zamestnávateľ pracovné voľno podľa § 136 ods. 1, ak tomu nebránia dôležité prevádzkové dôvody.

K ods. 2:


V ods. 2 sa stanovuje, že zamestnávateľ poskytuje pracovné voľno podľa § 136 ods. 1, ak tomu nebránia dôležité prevádzkové dôvody

  1. na výkon funkcie zástupcov zamestnancov alebo
  2. na účasť na ich vzdelávaní, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu, zamestnanecká rada a zamestnávateľ.


(3) Zamestnávateľ poskytne členovi odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie, členovi zamestnaneckej rady na činnosť zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi na jeho činnosť pracovné voľno s náhradou mzdy na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo zamestnávateľom a zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ poskytne na základe rozdelenia pracovného voľna podľa šiestej vety členom odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie a členom zamestnaneckej rady na činnosť zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi na jeho činnosť pracovné voľno s náhradou mzdy mesačne v úhrne v rozsahu určenom ako súčin priemerného počtu zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľa počas predchádzajúceho kalendárneho roka a časového úseku 15 minút. Ak zamestnávateľ v predchádzajúcom kalendárnom roku nezamestnával zamestnancov, vychádza sa z počtu zamestnancov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa pracovné voľno poskytuje.

Ak u zamestnávateľa pôsobí viacero zástupcov zamestnancov, písomne oznámia zamestnávateľovi rozdelenie pracovného voľna podľa prvej vety alebo druhej vety. Ak sa zástupcovia zamestnancov nedohodnú na rozdelení pracovného voľna, o rozdelení pracovného voľna rozhodne rozhodca, ktorého si určia; za čas do písomného oznámenia rozdelenia pracovného voľna zamestnávateľovi nepatrí zástupcom zamestnancov pracovné voľno. O rozdelení pracovného voľna medzi jednotlivých členov odborového orgánu rozhodne odborový orgán a medzi jednotlivých členov zamestnaneckej rady rozhodne zamestnanecká rada; toto rozdelenie odborový orgán a zamestnanecká rada písomne oznámia zamestnávateľovi. V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa dohodnú podmienky, za ktorých patrí odborovej organizácií, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi peňažná náhrada za nevyčerpané pracovné voľno podľa prvej a druhej vety.

 

K ods. 3:


Novelou účinnou od 1. januára 2013 sa nanovo upravuje poskytovanie pracovného voľna (iného ako v ods. 1 a 2) pre zástupcov zamestnancov.

Dohoda so zástupcami zamestnancov

V prvej vete sa upravuje situácia, ak sa zástupcovia zamestnancov o rozsahu pracovného voľna dohodli.

Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy:

  • členovi odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou,

  • členovi zamestnaneckej rady na činnosť zamestnaneckej rady na činnosť zamestnaneckej rady na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou,

  • zamestnaneckého dôverníkovi na jeho činnosť na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a zamestnaneckým dôverníkom.

Pracovné voľno v prípade absencie dohody

Rozsah pracovného voľna

V ďalších častiach sa upravuje pracovné voľno v prípade ak nedôjde k dohode zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy mesačne v úhrne (pozn. t. j. spolu) v rozsahu určenom ako súčin priemerného počtu zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľa počas predchádzajúceho kalendárneho roka a časového úseku 15 minút. Ak zamestnávateľ v predchádzajúcom kalendárnom roku nezamestnával zamestnancov, vychádza sa z počtu zamestnancov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa pracovné voľno poskytuje.

Ide o pracovné voľno s náhradou mzdy, ide o úhrn pracovného voľna za mesiac.

Rozdelenie pracovného voľna

Pracovné voľno zamestnávateľ poskytne na základe rozdelenia pracovného voľna:

  • členom odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie,

  • členom zamestnaneckej rady na činnosť zamestnaneckej rady,

  • zamestnaneckému dôverníkovi na jeho činnosť.

O rozdelení pracovného voľna medzi jednotlivých členov odborového orgánu rozhodne odborový orgán a medzi jednotlivých členov zamestnaneckej rady rozhodne zamestnanecká rada. Toto rozdelenie odborový orgán a zamestnanecká rada písomne oznámia zamestnávateľovi.

Rozdelenie pracovného voľna, ak u zamestnávateľa pôsobia dva a viac zástupcov zamestnancov

Ak u zamestnávateľa pôsobí viacero zástupcov zamestnancov, písomne oznámia zamestnávateľovi rozdelenie pracovného voľna.

Ak sa zástupcovia zamestnancov nedohodnú na rozdelení pracovného voľna, o rozdelení pracovného voľna rozhodne rozhodca, ktorého si určia (pozn. nejde o rozhodcu v zmysle zákona č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní).

Za čas do písomného oznámenia rozdelenia pracovného voľna zamestnávateľovi nepatrí zástupcom zamestnancov pracovné voľno.

Peňažná náhrada za nevyčerpané voľno

V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa dohodnú podmienky, za ktorých patrí odborovej organizácií, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi peňažná náhrada za nevyčerpané pracovné voľno.


(4) Zamestnávateľ má právo skontrolovať, či zamestnanec využíva poskytnuté pracovné voľno podľa odseku 3 na účel, na ktorý bolo poskytnuté. V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov možno dohodnúť podmienky výkonu kontroly podľa prvej vety.

K ods. 4:


V ods. 4 sa upravuje právo zamestnávateľa skontrolovať, či zamestnanec využíva poskytnuté pracovné voľno podľa odseku 3 na účel, na ktorý bolo poskytnuté. Zároveň v kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov možno dohodnúť podmienky výkonu kontroly využívania poskytnutého pracovného voľna podľa ods. 3.


(5) Zamestnávateľ podľa svojich prevádzkových možností poskytuje zástupcom zamestnancov na nevyhnutnú prevádzkovú činnosť bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou.

K ods. 5:


V ods. 5 sa upravuje poskytovanie miestnosti a uhrádzanie nákladov zástupcom zamestnancov.


(6) Zástupcovia zamestnancov, odborníci plniaci úlohy pre zástupcov zamestnancov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a ktoré boli zamestnávateľom označené ako dôverné. Táto povinnosť trvá aj počas jedného roka po skončení výkonu funkcie, ak osobitný predpis neustanoví inak.

K ods. 6:


V ods. 6 sa upravuje povinnosť mlčanlivosti zástupcov zamestnancov ako aj odborníkov plniacich úlohy pre zástupcov zamestnancov.


(7) Zástupcovia zamestnancov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani inak postihovaní.

K ods. 7:


V ods. 7 upravuje ochrana zástupcov zamestnancov - zákaz znevýhodňovania a postihovania.


(8) Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou.

K ods. 8:


V ods. 8 sa upravuje ochranu zástupcov zamestnancov pred prepustením, ktoré by bolo motivované postavením zástupcu zamestnancov.


(9) Zamestnávateľ môže dať členovi príslušného odborového orgánu, členovi zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov. Za predchádzajúci súhlas sa považuje aj, ak zástupcovia zamestnancov písomne neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal. Zamestnávateľ môže použiť predchádzajúci súhlas len v lehote dvoch mesiacov od jeho udelenia.

(10) Ak zástupcovia zamestnancov odmietli udeliť súhlas podľa odseku 9, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z tohto dôvodu neplatné; ak sú ostatné podmienky výpovede alebo okamžitého skončenia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk