dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 237 Prerokovanie

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.4 Komentár k ZP § 237 Prerokovanie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 237

Prerokovanie

(1) Prerokovanie je výmena názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom.

(2) Zamestnávateľ vopred prerokuje so zástupcami zamestnancov najmä

a. stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je ohrozená zamestnanosť,

b. zásadné otázky sociálnej politiky zamestnávateľa, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného prostredia,

c. rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach,

d. organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy zamestnávateľa,

e. opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov.

(3) Prerokovanie sa uskutoční zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase, s primeraným obsahom, s cieľom dosiahnuť dohodu.

(4) Na účely uvedené v odseku 2 zamestnávateľ poskytuje zástupcom zamestnancov potrebné informácie, konzultácie a doklady a v rámci svojich možností prihliada na ich stanoviská.

K § 237: [Prerokovanie]


§ 237 definuje prerokovanie a demonštratívne vymedzuje, čo musí zamestnávateľ so zamestnancami prerokovať a akým spôsobom.

Ustanovenie § 237 obsahuje všeobecné ustanovenie o otázke prerokovanie niektorých skutočností so zástupcami zamestnancov. Ide o transpozíciu smernice 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve.

Ods. 2 upravuje otázky, ktoré zamestnávateľ vo všeobecnosti musí so zástupcami zamestnancov prerokovať. Jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce potom upravujú ďalšie situácie, kedy sa vyžaduje prerokovanie nejakej otázky so zástupcami zamestnancov (napr. § 74 – prerokovanie výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru). Jednotlivé ustanovenia upravujú, či ide o prerokovanie vopred, v akej forme by prerokovanie malo prebehnúť, resp. či neprerokovanie bude mať nejaké právne následky – vo všeobecnosti neprerokovanie nejakej otázky, ak zákon vyžaduje prerokovanie je porušenie Zákonníka práce a inšpekcia práce môže uložiť pokutu. V niektorých prípadoch ako § 74 – neprerokovanie výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru so zamestnancom vopred je naviazané na sankciu neplatnosti skončenia pracovného pomeru (ak zamestnanec napadne neplatnosť skončenia na súde v lehote podľa § 77).

Ods. 1 vymedzuje, že prerokovanie je výmena názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom- prerokovanie teda zamestnávateľ musí uskutočniť ale stanovisko zástupcov zamestnancov zamestnávateľa nezaväzuje. Z ods. 3 vyplýva, že aby prerokovanie mohlo prebehnúť tak, aby sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk