dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 235 Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.2 Komentár k ZP § 235 Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 235

(1) Zamestnanecká rada zaniká

a. uplynutím volebného obdobia,

b. odstúpením zamestnaneckej rady, ak odstúpenie bolo prijaté na zhromaždení zamestnancov,

c. odvolaním zamestnaneckej rady nadpolovičnou väčšinou zamestnancov prítomných na hlasovaní, ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej 30 % všetkých zamestnancov,

d. poklesom počtu zamestnancov u zamestnávateľa na menej ako 50.

(2) Odsek 1 sa primerane vzťahuje aj na zamestnaneckého dôverníka.

 

K § 235:


§ 235 upravuje zánik zamestnaneckej rady a zánik funkcie zamestnaneckého dôverníka.

Novelou účinnou od 1. januára 2013 sa v ods. 5 ustanovila podmienka, aby sa v prípade, ak zaniká zamestnanecká rada jej odvolaním nadpolovičnou