dnes je 31.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 232 Odborová organizácia

20.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.3 Komentár k ZP § 232 Odborová organizácia

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 232

(1) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, musí zamestnávateľ v prípadoch týkajúcich sa všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov, ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo kolektívna zmluva vyžadujú prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu, plniť tieto povinnosti k príslušným orgánom všetkých zúčastnených odborových organizácií, ak sa s nimi nedohodne inak. Ak sa orgány všetkých zúčastnených odborových organizácií nedohodnú najneskôr do 15 dní od požiadania, či súhlas udelia, alebo nie, je rozhodujúce stanovisko orgánu odborovej organizácie s najväčším počtom členov u zamestnávateľa.

K ods. 1: [Prípad týkajúci sa všetkých alebo väčšiny zamestnancov]


§ 232 ods. 1 upravuje postup určenia odborovej organizácie (ak u zamestnávateľa pôsobí viac ako jedna) v prípade týkajúcom sa všetkých alebo väčšiny zamestnancov. (Viď. výklad pri § 229 ods. 7).


(2) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných pracovných vzťahoch týkajúcich sa jednotlivých zamestnancov príslušný odborový orgán odborovej organizácie, ktorej je zamestnanec členom.

(3) V prípade uvedenom v odseku 2 vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných pracovných vzťahoch týkajúcich sa zamestnanca, ktorý nie je odborovo organizovaný, orgán odborovej organizácie s najväčším počtom členov u zamestnávateľa, ak zamestnanec neurčí inak.

K ods. 2: [Prípad týkajúci sa jednotlivého zamestnanca]


§ 232 ods. 2 a 3 upravuje postup určenia odborovej organizácie (ak u zamestnávateľa pôsobí viac ako jedna) v prípade týkajúcom sa jednotlivého zamestnanca. V ods. 2 ide o člena odborovej organizácie, v ods. 3 ide o nečlena odborovej organizácie. (Viď výklad pri § 229 ods. 7).

Vo vzťahu k uzatváraniu kolektívnych zmlúv pozri § 3a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.


U zamestnávateľa pôsobia tri odborové organizácie. Zamestnávateľ plánuje skončiť pracovný pomer so zamestnancom podľa § 63 ods. 1 písm. b) - organizačné zmeny – nadbytočnosť. Podľa § 74 je povinný výpoveď vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak je neplatná. S kým je povinný zamestnávateľ prerokovať výpoveď?

Na prvom mieste sa musí posúdiť, či ide o otázku, ktorá sa týka všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov. Aj ak by sa výpoveď týkala 10 zamestnancov, ide vždy o otázku, ktorá sa týka jednotlivého zamestnanca – a teda sa aplikuje § 232 ods. 2 a 3. Naopak otázka hromadného prepúšťania, pokiaľ ide

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk