dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 231 Odborová organizácia

2.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.2 Komentár k ZP § 231 Odborová organizácia

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 231

(1) Odborový orgán uzatvára so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo viacerými organizáciami zamestnancov výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.


K § 231: [Kolektívna zmluva]

Novela účinná od 1. januára 2013 opätovne zmenila aj obsah § 231, ktorý upravuje kolektívne zmluvy.

K ods. 1: [Výhodnejšie dojednanie]

Podľa § 231 ods. 1 odborový orgán uzatvára so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu. Kolektívna zmluva upravuje (môže upravovať) pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo viacerými organizáciami zamestnancov. Tieto v nej možno dohodnúť len výhodnejšie, ako ich upravuje Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.

V ods. 1 sa oproti predchádzajúcemu právnemu stavu od 1.9.2011 zmenilo iba rozčlenenie a doplnili sa slová „ako ich”.


(2) - vypustené s účinnosťou od 1. januára 2013

(3) - vypustené s účinnosťou od 1. januára 2013


K vypusteným ods. 2 a 3: [Odchylnejšie dojednanie]

S účinnosťou od 1. januára 2013 sa vypúšťa možnosť tzv. odchylného dojednania zakotvená v ods. 2 a 3 novelou č. 257/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2011.

Do 31. decembra 2012 platili dve „pravidlá”.

Prvé „pravidlo”: Zákonník práce právnou normou splnomocnil sociálnych partnerov, aby si v kolektívnej zmluve mohli upraviť právne vzťahy inak, ako ich upravuje Zákonník práce vo všeobecnosti, t.j. „odchylne ako podľa odseku 1”.

Z ustanovenia vyplývalo:

  1. Zákonník práce v texte umožnil, aby si sociálni partneri upravili podmienky odchylne, ako ich stanovuje zákon všeobecne (výhodnejšie alebo inak) - výslovné splnomocnenie pre sociálnych partnerov; § 231 ods. 2 teda nebolo možné priamo použiť na individuálnu dohodu zamestnanca a zamestnávateľa,
  2. išlo o taxatívne vypočítané ustanovenia (ich počet bol obmedzený),
  3. Zákonník práce stanovil hranice odchýlenia sa kolektívnou zmluvou („v rozsahu”),
  4. ak nešlo o ustanovenia podľa ods. 3 - tieto dojednania nebolo potrebné vyjadriť v pracovnej zmluve.

Druhé „pravidlo”: Kolektívna zmluva určila vo viacerých prípadoch iný rámec možného dojednania pre zmluvné strany v pracovnej zmluve. Konkrétne pracovné podmienky sa museli v rámcoch dojednaných kolektívnou zmluvou v niektorých prípadoch dohodnúť v pracovnej zmluve.

Druhé pravidlo bolo vymedzené v ods. 3: Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, ktoré sa dohodli na základe § 45 ods. 5 a § 62 ods. 9, zaväzovali zamestnanca len v prípade, ak sa dohodli v pracovnej zmluve.


(2) Nároky, ktoré vznikli z kolektívnej zmluvy jednotlivým zamestnancom, sa uplatňujú a uspokojujú ako ostatné nároky zamestnancov z pracovného pomeru.

K ods. 2: [Uplatňovanie nárokov z kolektívnej zmluvy]


§ 231 ods. 2 odkazuje pri uplatňovaní nárokov z kolektívnej zmluvy na obdobnú úpravu pri pracovnej zmluve (t.j. rovnako).


(3) Pracovná zmluva je neplatná v tej časti, v ktorej upravuje nároky zamestnanca v menšom rozsahu než kolektívna zmluva.

K ods. 3: [Vzťah pracovnej zmluvy a kolektívnej zmluvy]


§ 231 ods. 3 upravuje pravidlo o neplatnosti časti pracovnej zmluvy v prípade, ak je táto časť v rozpore s kolektívnou zmluvou - upravuje nároky v menšom rozsahu (menej výhodne ako kolektívna zmluva). Ak upravuje nároky výhodnejšie, neuplatní sa kolektívna zmluva ale pracovná zmluva.


(4) Postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv ustanovuje osobitný predpis.

K ods. 4: [Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy]


§ 231

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk