dnes je 7.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 230 Odborová organizácia

3.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2 § 230- § 233 Odborová organizácia

11.2.1 Komentár k ZP § 230 Odborová organizácia

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Odborová organizácia

§ 230

(1) Odborová organizácia je občianske združenie podľa osobitného predpisu. Odborová organizácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu.

K ods. 1: [Odborová organizácia a začatie pôsobenia u zamestnávateľa]


V § 230 ods. 1 sa vymedzuje, čo je odborová organizácia. V tejto súvislosti možno odkázať aj na zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. V ods. 1 sa zároveň stanovuje, akým spôsobom začne odborová organizácia pôsobiť u zamestnávateľa.


(2) Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku.

K ods. 2: [Umožnenie pôsobenia odborových organizácií]


V § 230 ods. 2 sa stanovuje, že zamestnávateľ musí umožniť pôsobenie odborových organizácií (t.z. aj viacerých) na pracovisku.


(3) Zamestnávateľ je povinný umožniť vstup do priestorov zamestnávateľa, súvisiacich s účelom vstupu, aj osobe, ktorá nie je zamestnancom zamestnávateľa, ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie, v ktorej je združený jeho zamestnanec, na účel uplatňovania práv zamestnancov; táto osoba je povinná v nevyhnutnom rozsahu dodržiavať, vzhľadom na účel vstupu, povinnosti a opatrenia ustanovené pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia, osobitné predpisy a vnútorné predpisy zamestnávateľa. Odborový orgán je povinný oznámiť zamestnávateľovi osobu konajúcu v mene odborovej organizácie, účel a termín vstupu do priestorov zamestnávateľa.


K ods. 3: [Vstup pre osobu, ktorá koná v mene odborovej organizácie]

S účinnosťou od 1. januára 2013 sa vypúšťa pôvodný ods. 3, podľa ktorého sa stanovovali podmienky, za ktorých odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa, mala právo zastupovať všetkých zamestnancov zamestnávateľa. (odborová organizácia musela preukázať, že najmenej 30% zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii). V tejto súvislosti sa od 1. januára 2013 neuplatňuje aj § 252g ods. 4.

V ods. 3 sa upravuje povinnosť a podmienky umožnenia vstupu osobe, ktorá nie je zamestnancom zamestnávateľa, ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie, v ktorej je združený jeho zamestnanec na účel uplatňovania práv zamestnancov.

Od 1. januára 2013 sa zo znenia vypúšťajú slová „po dohode so zástupcami zamestnancov”. Ustanovenie sa zmenilo z dôvodu, že ods. 3 stanovuje povinnosť zamestnávateľa umožniť vstup osobe vymedzenej v § 230 ods. 3 do priestorov zamestnávateľa, pričom túto povinnosť má plniť zamestnávateľ, ktorý na to, aby povolil vstup inej osoby do vlastných priestorov nepotrebuje dohodu so zástupcami zamestnancov. Z tohto dôvodu sa vypúšťajú aj povinnosť dohody. Zároveň možno poukázať aj na § 239 písm. a).


Odborová organizácia v roku 2014 zamestnávateľovi oznámila, že u neho pôsobí a oznámila mu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk