dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 229 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy

4.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1 Komentár k ZP § 229 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 229

Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy

(1) S cieľom zabezpečiť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky sa zamestnanci zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa, ktoré sa týka ich ekonomických a sociálnych záujmov, a to priamo alebo prostredníctvom príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka; zástupcovia zamestnancov navzájom úzko spolupracujú.

K § 229: [Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy]

K ods. 1:


§ 229 ods. 1 vyjadruje spôsob účasti zamestnancov na rozhodovaní zamestnávateľa, a to buď priamo alebo prostredníctvom ich zástupcov.


(2) Zamestnanci majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti, a to zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase. Zamestnanci majú právo vyjadrovať sa k týmto informáciám a k pripravovaným rozhodnutiam, ku ktorým môžu podávať svoje návrhy.

K ods. 2:


§ 229 ods. 2 vyjadruje právo na poskytovanie informácií zamestnancom a právo na vyjadrenie sa zamestnancov.


(3) Zamestnanci zamestnávateľov uvedených v § 241 ods. 1 majú právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie záujmov týkajúcich sa zamestnancov v rozsahu uvedenom v ustanoveniach o európskej zamestnaneckej rade a o postupoch pre nadnárodné informácie a prerokovanie.

K ods. 3:


§ 229 ods. 3 vyjadruje odkaz na právo na nadnárodné informácie a prerokovanie (§ 241 a nasl.).


(4) Zamestnanci sa zúčastňujú prostredníctvom príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok

a. spolurozhodovaním,

b. prerokovaním,

c. právom na informácie,

d. kontrolnou činnosťou.

K ods. 4:

§ 229 ods. 4 vyjadruje formy účasti prostredníctvom zástupcov zamestnancov. Ide o:

  1. spolurozhodovanie,
  2. prerokovanie,
  3. právo na informácie,
  4. kontrolnú činnosť.


(5) Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zástupcov zamestnancov uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov, ak zákon neustanoví inak.

K ods. 5:


§ 229 ods. 5 vyjadruje právo na uplatňovanie práv zamestnancov prostredníctvom zástupcov zamestnancov.


(6) Zamestnanci majú právo na kolektívne vyjednávanie len prostredníctvom príslušného odborového orgánu.

K ods. 6:


§ 229 ods. 6 vyjadruje, že právo na kolektívne vyjednávanie (t.z. aj právo uzatvoriť kolektívnu zmluvu) patrí výlučne príslušnému odborovému orgánu. (viď. aj zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní).


(7) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, odborovej organizácii patrí právo na kolektívne vyjednávanie, na spolurozhodovanie, na kontrolnú činnosť a na informácie a zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi patrí právo na prerokovanie a na informácie, ak tento zákon neustanovuje inak.

K ods. 7: [Určenie príslušného zástupcu zamestnancov]


§ 229 ods. 7 vyjadruje vzťah medzi odborovou organizáciou a zamestnaneckou radou a zamestnaneckým dôverníkom (viď. aj § 233 ods. 4). Od 1. januára 2013 dochádza k zmene vo vzťahoch medzi zástupcami zamestnancov pôsobiacimi na pracovisku.

Podľa § 11a Zákonníka práce zástupcovia zamestnancov sú: príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Ak Zákonník práce uvádza povinnosť prerokovať alebo spolurozhodovať, je potrebné určiť, kto bude v konkrétnom prípade zástupcom zamestnancov, s ktorým sa má rokovať.

Od 1. januára 2013 je rozdelenie práv a právomocí v prípade, ak súčasne u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia a zamestnanecká rada/zamestnanecký dôverník podľa § 229 ods. 7 nasledovné:

a) odborovej organizácii patrí:

- právo na kolektívne vyjednávanie,

- právo na spolurozhodovanie,

- právo na kontrolnú činnosť,

- právo na informácie,

b) zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi patrí:

- právo na prerokovanie a

- právo na informácie.

Uvedené platí, ak tento zákon neustanovuje inak (napr. inak môže byť ustanovené, ak by podľa § 229 ods. 7 mala konať odborová organizácia - právo na spolurozhodovanie, ale ide napr. o skončenie pracovného pomeru s členom zamestnaneckej rady - § 240 ods. 8, vtedy dáva súhlas zamestnanecká rada a nie odborová organizácia).

Od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2012 podľa § 229 ods. 7:

a) patrilo odborovej organizácií - právo na kolektívne vyjednávanie, kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, na kontrolnú činnosť podľa § 149a a na informácie,

b) patrilo zamestnaneckej rade - právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, na informácie a kontrolnú činnosť.

Podľa § 233 ods. 4 zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník má právo spolurozhodovať formou dohody alebo formou udelenia predchádzajúceho súhlasu podľa tohto zákona, len ak pracovné podmienky alebo podmienky zamestnávania, pri ktorých sa vyžaduje spolurozhodovanie zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka, neupravuje kolektívna zmluva.

Viaceré odborové organizácie u zamestnávateľa

Ak u zamestnávateľa popri sebe pôsobia viaceré odborové organizácie, je rozhodujúce, či sa daná otázka týka jednotlivého zamestnanca alebo sa týka všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov:

a) otázka, ktorá sa týka jednotlivého zamestnanca

Ak sa daná otázka týka jednotlivého zamestnanca (napr. povinnosť prerokovať náhradu škody), zamestnávateľ plní povinnosť voči tej odborovej organizácii, ktorej je príslušný zamestnanec členom. Ak zamestnanec nie je členom žiadnej odborovej organizácie, zamestnávateľ plní povinnosť voči odborovej organizácii s najväčším počtom členov u zamestnávateľa, ak zamestnanec neurčí inak (§ 232 ods. 2 a 3).

b) otázka sa týka všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov

Ak sa daná otázka týka všetkých alebo väčšieho počtu zamestnancov, (napr. zavedenie pružného pracovného času na pracovisku), zamestnávateľ plní povinnosť voči

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk