dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentov

6.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2 § 227- § 228a- Dohoda o brigádnickej práci študentov

10.2.1 Komentár k ZP § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.

Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti

Rozdiel medzi týmito dohodami je v subjekte. Dohoda o brigádnickej práci (len študent), dohoda o pracovnej činnosti (každá fyzická osoba so spôsobilosťou uzatvoriť dohodu – viď. § 11 ods. 2) a v rozsahu pracovného času – dohoda o brigádnickej práci študentov (maximálne v priemere 20 hodín týždenne v rozvrhovom období najviac 12 mesiacov), dohoda o pracovnej činnosti (najviac 10 hodín týždenne).


Dohoda o brigádnickej práci študentov

§ 227

(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.


K ods. 1:

Uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy (viď. zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu (viď. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.

Pre uzatvorenie tejto dohody teda musia byť naplnené dve kumulatívne podmienky:

1. štatút žiaka alebo študenta dennej formy štúdia podľa osobitných predpisov a 

2. nedovŕšenie veku 26 rokov.

Výkon práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov

Ak bola uzatvorená dohoda o brigádnickej práci študentov s osobou, ktorá spĺňa podmienky žiaka alebo študenta dennej formy štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, takáto osoba môže (za podmienky, že má stále štatút študenta alebo žiaka) vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.


(2) Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.

 

K ods. 2:


Podľa § 227 ods. 2 „na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.”. V danom prípade teda možno v jednom týždni vykonávať prácu napr. 30 hodín a v druhom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk