dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 226 Dohoda o vykonaní práce

9.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.4 Komentár k ZP § 226 Dohoda o vykonaní práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 226

Dohoda o vykonaní práce

(1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

(2) Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

K ods. 1 a 2:


§ 226 ods. 1 upravuje podmienky, za ktorých sa môže uzatvoriť dohoda o vykonaní práce. Podľa § 226 ods. 1 rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Pri dohode o vykonaní práce ide o prácu vymedzenú výsledkom.

Z hľadiska náležitostí sa vyžaduje, aby dohoda mala písomnú formu pod sankciou neplatnosti (§ 226 ods. 2 prvá veta). Ohľadom doložky neplatnosti možno odkázať na § 17 ods. 2.

ZP§ 226 ods. 2 tretia veta stanovuje, že „písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.” Zákonník práce priamo nestanovuje sankciu neplatnosti za uzavretie dohody v deň začatia výkonu práce pred samotným začatím výkonu práce.

ZP§ 226 ods. 2 druhá veta uvádza podstatné náležitosti dohody, pričom používa slovo „musí byť vymedzená.” Uvedené znamená, že v prípade absencie jednej z týchto náležitostí by bola dohoda o vykonaní práce neplatná. Medzi podstatné náležitosti dohody patria :

  1. pracovná úloha (táto musí byť dostatočne špecifikovaná, aby mohlo byť určené, aká úloha má byť vykonaná; nekonkrétne vymedzená úloha môže mať za následok neplatnosť dohody o vykonaní práce),
  2. dohodnutá odmena za vykonanie práce (odmena musí byť dostatočne špecifikovaná vo vzťahu k výsledku),
  3. doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať (zákon po novele účinnej od 1.7.2014 vymedzuje maximálnu dobu trvania dohody o vykonaní práce, t.j. aj maximálnu dobu, do kedy sa môže dohodnúť vykonanie práce. Zákon ustanovuje, že dohodu je možné uzatvoriť najviac na 12 mesiacov (napr. od 1.1.2015 do 31.12.2015).Nejde o kalendárne mesiace, takže sa dohody môžu uzatvoriť napr. od 1.9.2014 do 31.8.2015 alebo napr. od 15.7.2014 do 14.7.2015.
  4. rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

Ročný rozsah práce na jednu dohodu o vykonaní práce je 350 hodín. Z uvedeného možno dedukovať aj maximálny rozsah práce. Do úvahy možno zobrať aj možnosť rozdelenia úlohy napríklad október 2014 – február 2015 – 350 hodín v roku 2014 a 350 hodín v roku 2015. Z tohto hľadiska ZP neobsahuje obmedzenie).

Medzi podstatné náležitosti nepatrí splatnosť odmeny (viď. aj ods. 4, ako aj § 223 ods. 2).


(3) Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

K ods. 3:


Zákonník práce umožňuje zmluvným stranám odstúpenie od dohody (zmluvy). Základnou podmienkou pre odstúpenie zamestnávateľa je, že sa pracovná úloha nevykonala v dohodnutej dobe. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť podľa § 226ods. 3 druhá veta, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. V danom prípade môže požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Uvedené sa týka aj situácií, keď zamestnanec už časť práce vykonal.

Zákonník práce nestanovuje (napr. ako to stanovuje OZ pri zmluve o dielo), ako postupovať, keď zamestnávateľ odstúpil od zmluvy a zamestnanec vykonal časť práce, výsledky ktorej môže zamestnávateľ upotrebiť. Naopak, ZP upravuje situáciu „ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej výsledky použiť.” V danom prípade právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva.


Odstúpenie od dohody je možné aj za podmienok § 19 ods. 1 modifikovaného pre účely dohôd.

Vo vzťahu k odstúpeniu judikatúra (R27/1980) uvádza, že „ke skončení dohody o pracovní činnosti může také dojít odstoupením. Odstoupením se účinky dohody ruší od samého počátku, pokud si účastníci nic jiného nesjednali.” Na základe uvedeného judikátu by teda odstúpenie malo mať účinky zrušenia zmluvy od samotného začiatku, t.j., ako keby zmluva ani nebola vznikla. Ide o § 48 ods. 2 OZ, podľa ktorého „odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak”. K zvýšeniu právne jistoty je lepšie si v zmluve dohodnúť účinky odstúpenia.

Skončenie dohody o vykonaní práce môže nastať splnením, smrťou, odstúpením, výpoveďou, dohodou, uplynutím času.

Vypovedanie dohody o vykonaní práce (výpoveď)

Keďže v praxi v mnohých prípadoch dochádza k používaniu dohody o vykonaní práce na druhovo určené činnosti, a teda k nesprávnemu aplikovaniu ZP, v praxi sa potom aj vyskytujú otázky, kedy bola takáto dohoda uzatvorená, napr. do konca príslušného kalendárneho roku a v priebehu roka vyvstane potreba ju vypovedať.

Podľa § 223 ods. 1 zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

V prípade dohody o vykonaní práce ide o prácu vymedzenú výsledkom. Po odovzdaní výsledku práce samotný vzťah končí. Podľa § 226 ods. 2 je jednou z náležitostí dohody „doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy”.

Podľa § 226 ods. 3 pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

V princípe táto dohoda sa má uzatvárať na práce, kde sa očakáva výsledok – práca vymedzená výsledkom, nie pravidelne sa opakujúce – druhovo určené práce. Zákonník práce nerieši otázku výpovede, pretože v takomto prípade sa vypovedanie dohody pred dokončením práce neočakáva. Zákon rieši len odstúpenie od dohody – zamestnanec nevykonal pracovnú úlohu v dohodnutej dobe.

Možno sa domnievať, že keďže zákon explicitne nestanovuje možnosť výpovede a ani možnosť okamžitého skončenia tejto dohody (na rozdiel od dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov), možnosť jednostranného vypovedania nie je možná. Dohoda o vykonaní práce vykazuje mnohé zo znakov zmluvy o dielo (v zmysle Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka) a je značne neúplná. Avšak pri porovnaní so zmluvou o dielo (kde možno od dohody jednostranne len odstúpiť), je zjavné, že charakter tejto dohody na výsledok ani nemôže počítať s vypovedaním dohody s nejakou výpovednou dobou, pretože ide o zmluvu zameranú na výsledok, t.j. nedáva zmysel, aby osoba na základe jednostranného určenia pokračovala v dosahovaní výsledku ešte napr. 10 dní, a potom odovzdala len čiastočný výsledok.

Keďže § 226 ods. 2 nerieši otázku vypovedania dohody, je potrebné ešte posúdiť, či možno aplikovať na túto situáciu Občiansky zákonník (na dohody sa vzťahuje I. časť Zákonníka práce a teda aj všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka).

V tejto súvislosti viď. § 48 ods. 1 OZ od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. § 48 ods. 2: Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Z uvedeného vyplýva, že v dohode by sa mala riešiť možnosť odstúpenia od dohody v ďalších prípadoch ako je § 226 ods. 3 a malo by sa prípadne riešiť, či dohoda zanikne od začiatku alebo nie.

Z uvedeného vyplýva:

1. od dohody možno zo zákona odstúpiť len v prípade § 226 ods. 3 (nesplnenie úlohy v dohodnutej dobe, dohoda by sa zrušila od začiatku),

2. odstúpiť by bolo možné aj z dôvodov dohodnutých v dohode,

3. možno sa dohodnúť na skončení dohody.

Keďže ide o zmluvu (dohodu) zameranú na výsledok, je zjavné, že otázka jednostrannej výpovede (hoci aj dohodnutej) je v rozpore s charakterom takejto dohody (zmluvy).


(4) Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

K ods. 4:


V ods. 4 sa osobitne rieši otázka splatnosti odmeny. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce, t.j., ak sú splnené dve podmienky, práca sa dokončila a odovzdala sa (odovzdal sa výsledok) zamestnávateľovi. Podľa ods. 3 neodovzdanie práce „načas” je dôvodom na odstúpenie od dohody. Zákon v tejto situácií nerieši napr. otázku možnej upotrebiteľnosti časti výsledkov práce zamestnanca.

Zákon osobitne nerieši otázku napr. kvality výsledku a jeho hodnotenia, t.j., napr. že zamestnávateľ neprevezme prácu, pretože výsledok nie je v súlade s požiadavkami. V tejto súvislosti ods. 4 len ustanovuje, že zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam. Nerieši sa tu ani otázka prepracovania práce, nemožno vylúčiť dohodu o tejto

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk