dnes je 3.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 225 Zodpovednosť za škodu

11.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.3 Komentár k ZP § 225 Zodpovednosť za škodu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 225

(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu podľa § 223, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185.

 

K ods. 1: [Zodpovednosť za škodu zamestnanca]


§ 225 ods. 1 upravuje zodpovednosť za škodu zamestnanca. Zamestnanec zodpovedá za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním ako zamestnanec v pracovnom pomere. To znamená, že sa tu uplatnia rovnaké pravidlá ako v ôsmej časti Zákonníka práce (ako aj rovnaké predpoklady zodpovednosti). Podľa druhej vety § 225 ods. 1„náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185.” Odkazuje sa tu na použitie§ 182 a § 185 a ich zásad.


(2) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

K ods. 2: [Zodpovednosť za škodu zamestnávateľa]


§ 225 ods. 2 upravuje zodpovednosť za škodu zamestnávateľa. Podľa § 225 ods. 2 zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním (§ 220), rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere. Ide tu o odkaz na aplikáciu §§ 192-219 na zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd (t.j. aj rovnaké predpoklady zodpovednosti za škodu). § 220 sa použije v oboch prípadoch.


Zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti prevzal vysávač (pracovný prostriedok) na písomné potvrdenie podľa § 185. Došlo k odcudzeniu vysávača. Aké má možnosti zamestnávateľ?

§ 225 odkazuje v otázkach zodpovednosti za škodu (s výnimkou niektorých osobitných pravidiel, ktoré sú v § 225) na ustanovenia o zodpovednosti za škodu v ôsmej časti Zákonníka práce. Zamestnávateľ teda so zamestnancom na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže uzatvoriť aj dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 (avšak musí rešpektovať podmienku veku osoby – viď. § 11 ods. 3), ako aj zveriť zamestnancovi predmet na písomné potvrdenie podľa § 185 (tu sa veková hranica neustanovuje).

Ak dôjde k strate zvereného predmetu, zamestnávateľ postupuje rovnako ako pri pracovnom pomere. Podľa § 191 sa rozhodne, či bude požadovať náhradu škodu. Škodu vyčísli a prerokuje so zamestnancom. Zamestnanec nemusí škodu, resp. jej výšku uznať. V tomto prípade sa však vychádza z prezumpcie zavinenia zamestnanca, a teda v prípadnom súdnom spore musí zamestnanec preukázať, že škodu spôsobil niektorý iný zamestnanec, iná osoba alebo je založená zodpovednosť zamestnávateľa – napr. zamestnanec v čase obeda nemohol vykonávať dohľad na týmto predmetom, pretože ho nemal, kde odložiť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk