dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 224 Základné povinnosti

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.2 Komentár k ZP § 224 Základné povinnosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 224

(1) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 sú zamestnanci povinní najmä

a. vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,

b. vykonávať práce osobne,

c. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení,

d. riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

e. písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.

(2) Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 je zamestnávateľ povinný najmä

a. utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,

b. oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

c. poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,

d. viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,

e. viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce, tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

 

K ods. 1 a 2:


§ 224 upravuje povinnosti zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ods. 1) a povinnosti ich zamestnávateľov (ods. 2). Použitie slova „najmä” znamená demonštratívny výpočet povinností.

Novela č. 257/2011 Z. z. do Zákonníka práce medzi povinnosti zamestnanca v § 224 ods. 1 vložila informačnú povinnosť zamestnanca [nové písmeno e)]. Zamestnanec bude povinný písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.

Medzi povinnosťami zamestnávateľa nie je uvedená obdobná povinnosť ako je v § 47 ods. 1 písm. a) („zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy”), t.j. že zamestnávateľ je povinný prideľovať prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. § 47 ods. 1 písm. a) nie je zaradené v prvej časti ZP a nemožno ho použiť ani analogicky, pretože analógia sa tu nepripúšťa. Na druhej strane výpočet je demonštratívny „najmä”. Uvedené má podľa judikatúry následky v tom zmysle, že v prípade, ak zamestnávateľ neprideľuje prácu a zamestnanec nekoná prácu, nemožno uplatniť ustanovenia o prestoji a prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, a teda priznať náhradu mzdy (v tomto prípade náhradu odmeny). (K uvedenému pozri rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 12.4.2005, sp. zn. 21 Cdo 2163/2004). K vylúčeniu analógie sa NS ČR odvoláva na R27/1980, kde súd potvrdil záver, že „právní vztah z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr je odlišný od právního vztahu z pracovní smlouvy proto nelze na tuto dohodu ani analogicky použít ustanovení zákoníku práce upravující práva a povinnosti z pracovního poměru kromě těch, na něž právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr výslovně odkazuje.”.

Evidencia pracovného času

Novelou účinnou od 1. januára 2013 sa mení úprava v oblasti evidovania

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk