dnes je 29.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenie

2.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8.3 Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 222

Bezdôvodné obohatenie

(1) Ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodné obohatenie na účely tohto zákona je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu, plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

(3) Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na čí úkor bol získaný. Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je možné najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

(4) S predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho, ak ten, kto obohatenie získal, nekonal dobromyseľne.

(5) Ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré na vec vynaložil.

 (6) Vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.

 

K § 222: [Bezdôvodné obohatenie]


§ 222 obsahuje osobitnú úpravu bezdôvodného obohatenia v pracovnoprávnych vzťahoch. Ods. 1 ustanovuje povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie. Ods. 2 upravuje dôvody (skutkové podstaty) bezdôvodného obohatenia pre účely Zákonníka práce. Ods. 3 a 4 ustanovujú, komu sa musí vydať predmet bezdôvodného obohatenia a čo všetko sa musí vydať. Ods. 5 upravuje právo na náhradu potrebných nákladov. V ods. 6 sa upravuje prípad vrátenia neprávom vyplatených súm zamestnancovi. Tieto môže zamestnávateľ žiadať len v premlčacej lehote tri roky (nejde o preklúziu, pretože tento prípad nie je vymedzený v § 36), a to len za podmienky, že zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené (napr. zle vypočítaná mzda) alebo omylom vyplatené (t.j. nemali byť zamestnancovi vyplatené, resp. ich adresátom mal byť niekto iný).

Plnenie bez právneho dôvodu - ide o plnenie, na ktoré nevzniklo právo/nárok.


Zamestnávateľ zrazil zamestnancovi vzniknutú škodu, pričom ale škodu nespôsobil zamestnanec, nie v takej výške, resp. nemal právny titul na jej zrazenie.

Plnenie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk