dnes je 3.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 217 Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7 § 217- § 219 Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa

9.7.1 Komentár k ZP § 217 Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa

§ 217

(1) Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu. Ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, platia pre spôsob a rozsah jej náhrady ustanovenia o pracovných úrazoch s tým obmedzením, že jednorazové odškodnenie pozostalým nepatrí.

(2) Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase poškodenia.

(3) zrušený zákonom č. 461/2003 Z. z.

K § 217: [Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa]


V § 217 sa stanovuje spôsob náhrady škody zamestnancovi. V prvom rade si zamestnanec musí u zamestnávateľa škodu uplatniť (lehota na uplatnenie škody z pracovnoprávneho vzťahu sa spravuje § 106 OZ, v prípade zodpovednosti zamestnávateľa za škodu na odložených veciach podľa § 192 sa v ods. 2 ustanovuje prekluzívna lehota na písomné upovedomenie zamestnávateľa – najneskôr 15 dní odo dňa, keď sa zamestnanec o škode dozvedel – inak právo na náhradu škody zanikne, t.j. keďže ide o preklúziu, súd právo neprizná, aj keď zamestnávateľ nenamieta). Zamestnanec má identifikovať, aká škoda mu vznikla.


Poškodenie osobného počítača, ktorý používa pri práci so súhlasom zamestnávateľa, krádež dokladov, neposkytnutie stravných lístkov.

Zamestnávateľ má voľbu medzi uvedením do predchádzajúceho stavu alebo uhradením skutočnej škody. V niektorých prípadoch nie je možné vec/”situáciu” uviesť do pôvodného stavu. Pri určení škody na veci sa obdobne ako pri škode, ktorú spôsobil zamestnanec, vychádza z ceny veci v čase poškodenia (pozri aj výklad k § 188).

Ak ide o inú škodu na zdraví ako z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, platia pre spôsob a rozsah jej náhrady ustanovenia o pracovných

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk