dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 21 - § 22 Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.1 Komentár k ZP § 21 - § 22 Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa

§ 21

Ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, tieto nároky sa uspokoja dávkou garančného poistenia podľa osobitného predpisu.

§ 22

Informačná povinnosť

(1) Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty je povinný písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti do desiatich dní od jej vzniku.

(2) Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi konkurznej podstaty na ich žiadosť oznámiť všetky informácie potrebné v súvislosti s potvrdením nárokov z pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu.

 

 

K § 21-§ 22:


Zákonník práce v § 21 ustanovuje, že ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, tieto nároky sa uspokoja dávkou garančného poistenia podľa osobitného predpisu. Podmienky platobnej neschopnosti upravuje z hľadiska nárokov zamestnanca na osobitné plnenie zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (garančné poistenie).

Zákonník práce v § 22 ustanovuje v prípade vzniku platobnej neschopnosti tzv. informačnú povinnosť určitej skupiny osôb. Na základe tohto ustanovenia je zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty povinný písomne informovať zástupcov zamestnancov, alebo ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti, a to do desiatich dní od jej vzniku.

Úpadok, platobnú neschopnosť a predĺženie upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Platí tu prezumpcia, že ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku.

Právna úprava rozoznáva dva druhy úpadku a to:

 1. predĺženie a

 2. platobnú neschopnosť.

Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 1) (pozn. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, 1a) (pozn. § 408a Obchodného zákonníka) ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky.

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Uvedenú otázku upravuje § 11 a nasl. zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Vyhlásenie konkurzu

Uvedené otázky upravuje § 18 (vyhlásenie konkurzu na základe návrhu dlžníka), § 19 (vyhlásenie návrhu na návrh veriteľa).

Začatie konkurzu

Začatie konkurzu upravuje § 23 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podľa § 23 ods. 1 vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Následky vyhlásenie konkurzu z hľadiska pracovného práva

Podľa § 44 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.

Podľa § 56 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyhlásením konkurzu prechádza na správcu oprávnenie konať za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch vo vzťahu k zamestnancom úpadcu.


Súdy v tejto súvislosti riešili otázku neprideľovania práce zamestnávateľom - v jeho postavení bol správca, zamestnancom. Podľa judikátu R 28/2011 (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. októbra 2010 sp. zn. 1 MCdo 13/2009) „Ak po odvolaní zamestnanca z funkcie nebola s ním dohodnutá iná práca, ktorú by bol zamestnávateľ povinný prideľovať odvolanému zamestnancovi, nastáva stav, v ktorom chýba dohodnutý druh práce ako jeden zo základných prvkov pracovného pomeru; uvedený stav treba považovať za prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Za existencie tejto prekážky v práci nemá zamestnanec povinnosť dostavovať sa na pracovisko a zotrvávať na ňom po celý pracovný čas.“.

Zákon o konkurze rieši aj otázku vyhlásenia konkurzu na pracovnoprávne vzťahy, ak je tam prítomný tzv. cudzí prvok (t. j. napr. zahraničný zamestnávateľ, zahraničný zamestnanec, apod.) Podľa § 188 ods. 1zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinky vyhlásenia konkurzu na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov sa riadia výlučne právom členského štátu, ktorým sa spravuje pracovnoprávny vzťah zamestnanca.

Správca je tak oprávnený vykonávať voči zamestnancom všetky právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch, t. j. oprávnenie uzatvárať pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o skončení pracovného pomeru, apod.

Podľa § 45 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ak úpadca pred vyhlásením konkurzu uzatvoril zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, správca môže zmluvu vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote, ak mu zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva kratšia lehota na vypovedanie tejto zmluvy; zmluvu môže správca vypovedať aj v prípade, že bola dohodnutá na určitý čas. Zmluvu o nájme bytu môže správca vypovedať len za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom. Toto ustanovenie sa nepoužije na zmluvy uzatvorené podľa Zákonníka práce.

Správca je povinný s odbornou starostlivosťou plniť všetky povinnosti, ktoré má ako zamestnávateľ v prípade skončenia pracovného pomeru a dodržať postup stanovený Zákonníkom práce pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

V rámci konkurzu môžu nastať tieto situácie:

 1. Správca počas konkurzu skončí prevádzkovanie podniku

 2. Správca počas konkurzu podnik prenajme

 3. Správca predáva podnik ako celok, resp. jeho časti

 4. Správca bude prevádzkovať podnik sám

Prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu

§ 88 upravuje prevádzkovanie podniku správcom po vyhlásení konkurzu.

Podľa § 88 ods. 1 správca s odbornou starostlivosťou zhodnotí možnosť pokračovať v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu a podľa okolností ukončí prevádzkovanie podniku alebo pokračuje v prevádzkovaní podniku v súlade s týmto zákonom a inými osobitnými predpismi. V prevádzkovaní podnikumôže správca pokračovať, len ak

 1. je schopný v lehote splatnosti uhrádzať pohľadávky proti podstate podľa § 87 ods. 2 písm. i); súd na návrh veriteľa takejto pohľadávky proti podstate uloží správcovi povinnosť ukončiť prevádzkovanie podniku, ak zistí, že správca je viac ako dva mesiace po lehote splatnosti s úhradou týchto pohľadávok proti podstate,

 2. v dôsledku prevádzkovania podniku sa podstatným spôsobom nezmenší hodnota oddelenej podstaty; súd na návrh dotknutého zabezpečeného veriteľa uloží správcovi povinnosť ukončiť prevádzkovanie podniku, ak zistí, že v dôsledku prevádzkovania podniku sa zmenšuje hodnota jeho oddelenej podstaty a

 3. v dôsledku prevádzkovania podniku dosiahne pre veriteľov vyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok, ako keby prevádzkovanie podniku ukončil; prevádzkovanie podniku sa musí obmedziť na nevyhnutný rozsah potrebný na dosiahnutie tohto účelu.

Podľa § 88 ods. 2, ak náklady na prevádzkovanie úpadcovho podniku presiahnu výnosy z jeho prevádzkovania, správca bezodkladne informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán a vyžiada si pokyn, či a v akom rozsahu má pokračovať v prevádzkovaní podniku.

Podľa § 88 ods. 5 ustanovenia odsekov 1 až 4 sa rovnako vzťahujú na prevádzkovanie časti podniku.

Pohľadávky z pracovnoprávnych nárokov

Zákon o konkurze rieši otázku kvalifikovania pohľadávok, ktoré majú zamestnanci voči zamestnávateľovi (napr. mzda, odstupné, stravné lístky, apod.) a to, ak ide o pohľadávky pred vyhlásením konkurzu, ako aj pohľadávky po vyhlásení konkurzu (napr. ak správca naďalej prevádzkuje podnik).

Podľa § 87 ods. 1pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti oddelenej podstate.

Podľa § 87 ods. 2pohľadávky proti všeobecnej podstate sú a uspokojujú sa zo všeobecnej podstaty v tomto poradí:

 1. náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu,

 2. právo na vrátenie kaucie zloženej pri popretí pohľadávky veriteľom,

 3. náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania,

 4. výživné pre maloleté deti, na ktoré nárok vznikol po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený,

 5. náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí,

 6. odmena likvidátora a zodpovedného zástupcu a náhrada nutných výdavkov za ich činnosť po vyhlásení konkurzu,

 7. mzda zamestnanca a ďalšie nároky zamestnanca z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej len „pracovnoprávne nároky“), ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený, v sume určenej správcom alebo vyplývajúcej z dohody medzi zamestnancom a správcom, ktorému správca prideľuje prácu v súvislosti so správou konkurznej podstaty,

 8. pracovnoprávne nároky zamestnanca, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený, v sume určenej správcom alebo vyplývajúcej z dohody medzi zamestnancom a správcom, ktorému správca prideľuje prácu v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu,

 9. pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu

 10. pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený, najviac vo výške štvornásobku životného minima mesačne za každý kalendárny mesiac trvania pracovnoprávneho vzťahu po vyhlásení konkurzu, vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz a kalendárneho mesiaca, v ktorom bol pracovnoprávny vzťah ukončený, pričom toto uspokojenie sa znižuje o plnenia poskytnuté podľa písmen g) a h),

 11. pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia so správou a speňažovaním majetku,

 12. pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu, ak ide o dávku poskytnutú zamestnancovi za jeho pracovnoprávne nároky, ktoré sú pohľadávkou proti podstate,

 13. ostatné pohľadávky proti podstate, ktoré za pohľadávky proti podstate označuje tento zákon.

Podľa § 87 ods. 3 pracovné nároky, ktoré nemôžu byť uspokojené podľa písmena j), si zamestnanec uplatňuje prihláškou. Správca je povinný na požiadanie oznámiť zamestnancovi ku dňu podania žiadosti, v akej výške uznáva pracovnoprávny nárok ako pohľadávku proti podstate a nespornú výšku pracovnoprávneho nároku, ktorú si zamestnanec môže uplatniť prihláškou.

Podľa § 28 ods. 1pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.


Zamestnávateľ sa 7.9.2015 stal platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnanca. Čo v tejto súvislosti môže urobiť zamestnanec a aké sú povinnosti zamestnávateľa?

Žiadosť o dávku

Dávkové konanie sa začína, ak zákon o sociálnom poistená neustanovuje inak, na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila nárok na dávku a nárok na výplatu dávky (§ 184 ods. 1).

Žiadosť o priznanie dávky sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Fyzická osoba uvedená v § 184 odseku 1 je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku a nárok na jej výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Písomné oznámenie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje za žiadosť o dávku v nezamestnanosti. (§184 ods. 5)

Tlačivo je zverejnené tu.

Na žiadosť účastníka konania organizačná zložka Sociálnej poisťovne potvrdí prijatie podania. (§186 ods. 1)

Žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia podáva zamestnanec do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľaaleboodo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu. (§184 ods. 6)

Žiadosť o začatie dávkového konania a nedávkového konania sa podáva v miestne príslušnej pobočke, ak tento zákon neustanovuje inak. (§184 ods. 9)

Konanie

Za deň začatia konania sa považuje deň, keď bola žiadosť doručená príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne. (§185 ods. 1)

Za deň uplatnenia nároku na ... dávku garančného poistenia ... a nároku na výplatu týchto dávok sa považuje deň, v ktorom bola žiadosť fyzickej osoby doručená miestne príslušnej pobočke.

Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. (§212 ods. 1)

Vyplatenie dávky garančného poistenia

Dávka garančného poistenia sa vyplatí najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o priznanie tejto dávky. (§116 ods. 5)

Povinnosti na účely garančného poistenia

a) oznámenie platobnej neschopnosti

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku. (§ 234 ods. 1).

b) oznámenie informácií

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty a zamestnanec sú povinní oznámiť príslušnej pobočke všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia. (§ 234 ods. 2)

c) potvrdenie

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovnoprávneho vzťahu podľa § 102 ods. 1 za posledné tri mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo za posledné tri mesiace pred skončením pracovnoprávneho vzťahu. Potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu súčasne predloží príslušnej pobočke. (§ 234 ods. 3)

Potvrdenie je zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne.

Príslušná pobočka je povinná doručiť zamestnávateľovi, predbežnému správcovi konkurznej podstaty alebo správcovi konkurznej podstaty tlačivá na získanie údajov potrebných na poskytovanie dávky garančného poistenia do piatich pracovných dní od doručenia oznámenia o platobnej neschopnosti zamestnávateľa. (§ 234 ods. 4)

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty po vyplnení všetkých požadovaných údajov na tlačive uvedenom § 234 v odseku 4 sú povinní potvrdiť ich správnosť a doručiť ho príslušnej pobočke do desiatich pracovných dní od doručenia tlačiva. (§ 234 ods. 5)

d) vrátenie sumy vyplatenej dávky

Ak súd rozhodol o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo zastavil konkurzné konanie z iného dôvodu ako pre nedostatok majetku, zamestnávateľ je povinný vrátiť Sociálnej poisťovni sumu vyplatenej dávky garančného poistenia zvýšenú o úrok vo výške diskontnej úrokovej sadzby platnej v deň jej vrátenia, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti uznesenia súdu o odmietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo o zastavení konkurzného konania. (§ 234 ods. 6)

e) nesplnenie povinnosti

Ak zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nesplnia povinnosť ustanovenú v § 234 alebo v osobitnom predpise65) (pozn. odkaz na § 22 Zákonníka práce), zamestnanec, ktorý preukáže

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk