dnes je 30.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 20 Zabezpečenie práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.3 Komentár k ZP § 20 Zabezpečenie práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


§ 20

Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.

(2) Uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzi ním a zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

(3) Ak vznikne podľa tohto zákona alebo podľa iného pracovnoprávneho predpisu povinnosť zamestnanca zaplatiť pohľadávku zamestnávateľovi alebo ak vznikne povinnosť zamestnávateľa zaplatiť pohľadávku zamestnancovi, môže sa iná fyzická osoba alebo právnická osoba zaručiť písomným vyhlásením, že túto pohľadávku uspokojí, ak tak neurobí sám dlžník.

(4) Nárok na náhradu škody na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, a nárok na náhradu škody, ktorú zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi úmyselne, môže zamestnávateľ so zamestnancom zabezpečiť písomnou zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, ktorú zamestnanec vlastní.

 

 

 

Platobná neschopnosť zamestnávateľa a uspokojovanie nárokov zamestnancov z pracovného pomeru pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa

 

 


V pracovnoprávnych vzťahoch možno použiť len zabezpečovacie prostriedky vymenované v § 20 Zákonníka práce. Sú nimi: 1. dohoda o zrážkach zo mzdy, 2. ručenie, 3. zriadenie záložného práva. Iné zabezpečovacie prostriedky, ako je napr. zmluvná pokuta a zmenka, nemožno v pracovnoprávnych vzťahoch použiť.


Zamestnanec /skladník/ vydal zo skladu zákazníkovi nesprávny tovar. Tento bol následne použitý pri výrobnom procese, z čoho zákazníkovi vznikla vysoká finančná škoda, ktorú si vymáha od spoločnosti. Poistná suma, ktorú zamestnávateľ má pre takéto prípady, nepokryje celú čiastku, ale len časť z nej. Zamestnávateľ má v úmysle požadovať od zamestnanca náhradu škody vo výške štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ako je potrebné postupovať, ak zamestnanec neuzná tento záväzok aj napriek tomu, že zamestnávateľ vie preukázať, že škoda vznikla jeho zavinením z nedbanlivosti? Môže zamestnávateľ vykonávať zrážky podľa § 131 Zákonníka práce aj bez súhlasu zamestnanca z dôvodu spôsobenia škody zamestnancom?

Zamestnávateľ môže vykonávať zrážky zo mzdy len v prípadoch stanovených v § 131 ods. 1 a 2 Zákonníka práce alebo v prípade, ak sa na tom písomne dohodne v dohode o zrážkach zo mzdy (§ 131 ods. 3 Zákonníka práce) alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu (§ 131 ods. 3 Zákonníka práce).

Podľa § 191 ods. 3 Zákonníka práce ak zamestnanec uznázáväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je dohoda neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda bola už uhradená.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec musí uznať, že:

  • spôsobil škodu (dôležité je, či uzná aj úmyselné alebo nedbanlivostné spôsobenie škody, kedže to má vplyv na výšku škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať),

  • nahradí škodu, ktorú spôsobil,

  • nahradí škodu v určenej sume, t. j., že uzná škodu v určitej výške (suma určená zamestnávateľom - suma, ktorú požaduje v limitoch, ktoré stanovuje zákon - § 186 ods. 2 Zákonníka práce)

Zároveň sa musí dohodnúť spôsob náhrady (t. j. ako sa nahradí škoda - v peniazoch, uvedením do pôvodného stavu).

Zamestnanec nie je povinný uznať, že spôsobil škodu a zamestnávateľ nie je oprávnený automaticky (bez toho, aby zamestnanec uznal škodu) od zamestnanca škodu svojpomocne vymáhať (napr. zrážkami zo mzdy). Právna úprava to neumožňuje, pretože v takomto prípade ide o tvrdenie proti tvrdeniu, či zamestnanec spôsobil škodu alebo nie (zamestnanec tvrdí, že nie a zamestnávateľ tvrdí, že áno). V danom prípade až tretí subjekt (súd) rozhodne o tom, či škodu spôsobil zamestnanec alebo nie.

V prípade, ak zamestnanec neuzná, že spôsobil škodu, resp. neuznal výšku škody, zamestnávateľ si musí nárok na náhradu škody uplatniť na súde.


Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom pracovný pomer od 1.1.2016 a dal mu v zmysle § 20 Zákonníka práce podpísať dohodu o zrážkach zo mzdy, kde sa zamestnanec zaväzuje, že v prípade ak spôsobí škodu zamestnávateľovi, súhlasí s jej úhradou a s vykonaním zrážky zo mzdy. Je tento postup v súlade so zákonom?

V praxi často býva dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená spolu s pracovnou zmluvou. Zamestnanec sa vopred zaväzuje, že uhradí prípadnú škodu, ktorá by zamestnávateľovi vznikla jeho konaním.

Tento postup sa nejaví ako v súlade so zákonom, pretože nie je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk