dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 2 - § 4 Priama, subsidiárna a delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Komentár k ZP § 2 - § 4 Priama, subsidiárna a delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.

Zákonník práce, napriek tomu, že je kódexom pracovného práva, neupravuje všetky aspekty pracovného práva (napr. neobsahuje ustanovenia o sociálnom fonde, o cestovných náhradách, apod.) ani nereguluje výkon práce všetkými osobami, ktoré vykonávajú prácu v podriadenosti inej osobe (v osobitnom zákone sú upravení napr. štátni zamestnanci alebo osobitný zákon upravuje sčasti postavenie niektorých zamestnancov – napr. pracovný čas v doprave).

Z tohto hľadiska je potrebné urobiť kvalifikáciu, či sa na zamestnanca vzťahuje Zákonník práce, a ak áno, či sa na neho vzťahuje v celom rozsahu alebo len sčasti. V tomto prípade ide o tzv. vecnú pôsobnosť Zákonníka práce. Vecná pôsobnosť môže byť:

1.Priama

a) úplná

b) obmedzená

2. Delegovaná

3. Subsidiárna

1. Priama pôsobnosť Zákonníka práce

V tomto prípade sa Zákonník práce použije priamo, t.j. bez odkazu osobitného predpisu, ktorý by odkázal v určitej situácií na použitie Zákonníka práce.

a) priama pôsobnosť úplná

Podľa § 1 ods. 1, Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy (pozitívne vymedzenie predmetu zákona). Osoba, ktorá nevykonáva závislú prácu nemá postavenie zamestnanca podľa Zákonníka práce, a teda sa na ňu Zákonník práce nevzťahuje vôbec (k určitým výnimkám viď. napr. § 215). Ak nejde o osobu presne uvedenú v Zákonníku práce alebo v osobitnom predpise (t.j. nie je stanovená iná pôsobnosť) a táto osoba vykonáva závislú prácu, na túto osobu sa Zákonník práce vzťahuje v plnom rozsahu.

b) priama pôsobnosť obmedzená

Priama pôsobnosť obmedzená v prípade zamestnanca znamená, že hoci sa na zamestnanca vzťahuje Zákonník práce priamo, niektoré ustanovenia sa na neho vzťahovať nebudú. Môže ísť len o tie kategórie osôb, ktoré Zákonník práce výslovne vymedzuje.

Ide o:

1) pracovný pomer domáckych zamestnancov (resp. tele zamestnancov) – na týchto sa na základe ustanovenia § 52 nevzťahujú niektoré ustanovenie Zákonníka práce (viď. výklad k § 52).

2) právne vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie

Podľa § 2 ods. 2 na právne vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie sa vzťahuje tento zákon, ak to výslovne ustanovuje alebo ak to ustanovuje osobitný predpis. O priamu pôsobnosť obmedzenú ide len vtedy, ak to ustanovuje Zákonník práce. Napr. v § 215 ods. 1 prvá veta sa uvádza „fyzickej osobe, ktorá vykonáva verejnú funkciu, zodpovedá za škodu vzniknutú pri výkone funkcie alebo v priamej súvislosti s ňou organizácia, pre ktorú bola činná; fyzická osoba zodpovedá za škodu tejto organizácii.“.

3) zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch

V niektorých prípadoch (mnohé ustanovenia upravujúce tieto otázky už boli zrušené) ide o osobu, ktorá nie je zamestnancom podľa Zákonníka práce, ale Zákonník práce výslovne ustanovuje, že sa v nejakej časti na túto osobu vzťahuje. V tomto prípade ide o situáciu podľa § 215 (§ 214 a 216 boli zrušené).


§ 2

(1) Na právne vzťahy pri výkone štátnej služby sa vzťahuje tento zákon, len ak to ustanovuje osobitný predpis.

(2) Na právne vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie sa vzťahuje tento zákon, ak to výslovne ustanovuje alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.

(3) Na právne vzťahy profesionálnych športovcov pri výkone športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa vzťahuje tento zákon, len ak to ustanovuje osobitný predpis.

 

2. Delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce

V prípade delegovanej pôsobnosti Zákonníka práce ide o situáciu, keď osobitný predpis výslovne stanoví, že v danom prípade sa uplatní Zákonník práce (ustanovenie Zákonníka práce). Týka sa to:

1) právne vzťahy pri výkone štátnej služby - (§ 2 ods. 1)

Podľa § 2 ods. 1„na právne vzťahy pri výkone štátnej služby sa vzťahuje tento zákon, len ak to ustanovuje osobitný predpis.“. To znamená, že osobitný predpis – zákon o štátnej službe (č. 400/2009 Z. z.) musí odkázať vo svojom texte na použitie Zákonníka práce pre účely štátnych zamestnancov – je tomu tak v § 120 ZoŠS, kde sa taxatívne vypočítavajú ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sa použijú na štátnych zamestnancov.

2) vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie - (§ 2 ods. 2)

Podľa § 2 ods. 2„na právne vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie sa vzťahuje tento zákon, ak to výslovne ustanovuje alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.“. V tomto prípade sa Zákonník práce uplatní vtedy, ak na jeho použitie odkáže osobitný predpis.

3) Právne vzťahy profesionálnych športovcov (§ 2 ods. 3)

Na právne vzťahy profesionálnych športovcov pri výkone športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa vzťahuje Zákonník práce, len ak to ustanovuje zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1.1.2016).


§ 3

(1) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(2) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí sú povinní zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu, a zamestnancov pracujúcich v prevádzke, údržbe a rozvoji plynárenskej prepravnej siete, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa plynárenskej prepravnej siete, zamestnancov v doprave zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie, pedagogických zamestnancov, zamestnancov, ktorí sú divadelnými umelcami alebo hudobnými umelcami, členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky a zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(3) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť, sa spravujú týmto zákonom, ak tento zákon, osobitný predpis, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zmluva uzatvorená medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami alebo vnútorné predpisy cirkví a náboženských spoločností neustanovujú inak.

(4) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pracujúcich pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých zloží, čierneho prachu, munície, výbušnín, výbušných predmetov a výbušných pyrotechnických zloží sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

3. Subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce

Subsidiárna pôsobnosť (použitie) Zákonníka práce znamená, že Zákonník práce sa použije vtedy, ak určitá otázka nie je upravená osobitným predpisom, t.j. osobitný predpis ju neupravuje inak ako Zákonník práce (napríklad pracovný čas v doprave) alebo ak osobitný predpis neustanoví, že v niektorom prípade sa Zákonník práce nepoužije, t.j. nevylúči pôsobnosť Zákonníka práce. Subsidiárna aplikácia Zákonníka práce má byť v osobitnom predpise ustanovená (tak ako je napr. založená v § 1 ods. 4 ZP subsidiárna pôsobnosť Občianskeho zákonníka).

Ide o prípady:

1) výkon práce vo verejnom záujme (tzv. bývalá verejná služba) - (§ 3 ods. 1)

Podľa § 3 ods. 1„pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone verejnej služby sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“. Všeobecne sa na týchto zamestnancov vzťahuje Zákonník práce, ak osobitný predpis neustanoví inak (t.j. že sa právna úprava nevzťahuje vôbec – bez náhradnej právnej úpravy alebo že sa právna úprava Zákonníka práce na nich nevzťahuje, ale vzťahuje sa na nich právna úprava osobitného predpisu – t.j. zákon č. 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z.).

2) pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave -(§ 3 ods. 2)

Podľa § 3 ods. 2„pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ Ide o zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave ...

3) pracovnoprávne vzťahy členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky - (§ 3 ods. 2)

Podľa § 3 ods. 2 „Pracovnoprávne vzťahy členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“. Ide o zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.

4) pracovnoprávne vzťahy zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb - (§ 3 ods. 2)

Podľa § 3 ods. 2 „pracovnoprávne vzťahy zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“. Ide o zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

5) pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť- (§ 3 ods. 3)

Právnu úpravu obsahuje § 3 ods. 3 a zároveň aj § 52a.

6) pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie (§ 3 ods. 2)

Od 1.1.2012 (novelou č. 512/2011 Z. z.) sa v § 3 ods. 2 výslovne stanovuje subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce vo vzťahu k zamestnancom vykonávajúcich zdravotnícke povolanie.

Podľa § 3 ods. 2 Zákonníka práce „pracovnoprávne vzťahy ... zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie ... sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.

Pojem zdravotnícke povolanie (§ 3) a zdravotnícky pracovník (§ 27) upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov (§ 3 ods. 2)

Postavenie pedagogických zamestnancov upravuje zákon č. 319/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov, ktorý obsahuje aj niektoré odchýlky od Zákonníka práce.

8) Pracovnoprávne vzťahy niektorých zamestnancov v energetike (§ 3 ods. 2)

Podľa § 3 ods. 2 Zákonníka práce pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí sú povinní zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu, a zamestnancov pracujúcich v prevádzke, údržbe a rozvoji plynárenskej prepravnej siete, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa plynárenskej prepravnej siete“.

Ide o zmenu vo väzbe na nový zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktorý je účinný od 1. septembra 2012.

9) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pracujúcich pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých zloží, čierneho prachu, munície, výbušnín, výbušných predmetov a výbušných pyrotechnických zloží

Od 1.6.2014 sa na základe novely č. 58/2014 Z. z. (zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) doplní § 3 ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého „ Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pracujúcich pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých zloží, čierneho prachu, munície, výbušnín, výbušných predmetov a výbušných pyrotechnických zloží sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.

Tento zákon upravuje niektoré osobitné pravidlá ohľadom pracovných podmienok vyššie uvedených skupín zamestnancov. Ide o § 4 predmetného zákona, ktorý upravuje „Pracovné podmienky“.

V ods. 1 sa upravuje zákaz práce nadčas - pri výrobe a spracovaní traskavín, traskavých zloží, čierneho prachu, výbušných pyrotechnických zloží a munície je práca nadčas zakázaná.

V ods. 2

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk