dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 196 Zbavenie sa zodpovednosti

15.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.2 Komentár k ZP § 196 Zbavenie sa zodpovednosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 196

(1) Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že

a. škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo

b. škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

K ods. 1: [Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa celkom]


V § 196 ods. 1 sa upravujú podmienky, za ktorých sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti podľa § 195 (za pracovný úraz a chorobu z povolania) celkom.


(2) Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že

a. postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody,

b. jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

c. zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví.

(3) Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) sa zamestnancovi uhradí aspoň jedna tretina škody.


Zamestnanec v rozpore s návodom opravoval stroj a spôsobil si pri tom úraz. Zamestnávateľ odmieta, že by išlo o jeho zodpovednosť. Zamestnanec tvrdí, že na takýto postup dostal príkaz od vedúceho zamestnanca.

Súd sa už zaoberal otázkou, porušením napr. pokynov na zaistenie BOZP a príkazom zamestnávateľa (pozri judikát R 11/1976). O zavinené porušenie bezpečnostných predpisov nepôjde vtedy, ak zamestnanec vykonáva určité práce (spravidla údržbárske) v rozpore s bezpečnostnými predpismi na príkaz svojich nadriadených zamestnancov, teda na príkaz zamestnávateľa.

V tomto prípade sa bude skúmať, či zamestnanec dostal takýto pokyn. Samozrejme sa bude skúmať, či konanie na základe pokynu viedlo k pracovnému úrazu alebo napr. úraz by sa stal aj ak by zamestnanec konal bez takéhoto pokynu. Skúmať sa môže aj otázka vedomosti zamestnanca, že takýto pokyn je v rozpore s postupmi, návodom, otázka čo hrozilo zamestnancovi ak by odmietol takýto pokyn, apod.


Zamestnanec absolvoval školenie BOZP. Napriek tomu došlo k pracovnému úrazu. Zamestnávateľ tvrdí, že zamestnanec absolvoval školenie BOZP a s predpismi bol riadne a preukázateľne oboznámený, o čom svedčí aj jeho podpis na prezenčnej listine školenia ako aj na listine zo záveru školenia. Zamestnanec tvrdí, že školenie bolo len pro forma a trvalo 10 minút s tým, že zamestnanci mali podpísať papier o tom, že sa zúčastnili a že boli vyškolení.

V tejto súvislosti sa súd už vyslovil (pozri judikát R 28/1980), že predpokladom na zbavenie sa zodpovednosti je vyžadovanie dodržiavania predpisov a sústavná kontrola a preto sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk