dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 § 195- § 210 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

9.5.1 Komentár k ZP § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

§ 195

(1) Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.

(2) Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

(3) Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

(4) Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Choroby z povolania sú choroby uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených.

(5) Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví podľa § 196.

 

K § 195: [Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania]


V § 195 sa upravujú podmienky zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz a za chorobu z povolania. V ods. 2 sa definuje pracovný úraz. V ods. 3 sa vymedzuje, čo nie je pracovným úrazom. V ods. 4 sa stanovuje, kto zodpovedá zamestnancovi za škodu spôsobenú chorobou z povolania. V prípade ods. 5 sa vymedzuje tzv. objektívna zodpovednosť zamestnávateľa, t.j. zamestnávateľ zodpovedá bez ohľadu na svoje zavinenie - aj vtedy, ak dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ má možnosť zbaviť sa zodpovednosti podľa § 196.


Zamestnanec dostal pri výkone namáhavej práce infarkt. Ide o pracovnoprávnu zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo sa musia posúdiť aj širšie súvislosti, a teda o pracovný úraz nemusí ísť?

Pracovným úrazom je taký úraz, v dôsledku ktorého došlo pri plnení pracovných alebo v ich súvislosti k poškodeniu zdravia alebo k smrti zamestnanca.

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Porušením zdravia je nielen telesné poškodenie ale aj psychické.

V praxi vznikla pochybnosť pri výklade pojmu pracovný úraz, či a za akých podmienok je pracovný úraz infarktu myokardu a iných cievnych príhod. Pri posudzovaní tejto otázky sa súdy

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk