dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 193 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.8 Komentár k ZP § 193 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach

JUDr. et Mgr. Jozef Toman , PhD.


§ 193

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach

(1) Zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Za veci, ktoré sa do zamestnania obvykle nenosia, zamestnávateľ zodpovedá, len ak ich prevzal do úschovy, inak najviac do sumy 165,97 eura.

K ods. 1:


Pri zodpovednosti zamestnávateľa za škodu na odložených veciach uhrádza zamestnávateľ celú skutočnú škodu. Za veci, ktoré zamestnanci do zamestnania obvykle nenosia, zodpovedá zamestnávateľ len do sumy 165,97 eur (5 000 Sk). Ak však tieto veci prevzal zamestnávateľ do osobitnej úschovy, uhradí zamestnávateľ škodu bez obmedzenia. Bez obmedzenia zodpovedá zamestnávateľ aj za peniaze prevyšujúcu sumu 165,97 eur (5 000 Sk), ktoré zamestnanci odkladajú u zamestnávateľa v deň výplaty.

Ak zamestnávateľ preukáže, že škodu zavinil aj poškodený zamestnanec, zodpovednosť zamestnávateľa sa pomerne obmedzí (§ 218).


(2) Právo na náhradu škody zanikne, ak zamestnanec o nej písomne neupovedomil zamestnávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa, keď sa o škode dozvedel.

K ods. 2:


V § 193 ods. 2 sa upravuje prekluzívna lehota na uplatnenie zodpovednosti za škodu na odložených veciach (viď. aj § 36).


Zamestnanec ide na pracovnú cestu do SRN. V pokladni si prevezme zálohu 10 x 45 eur + peniaze na ubytovanie. Tieto si odloží v uzamykateľnej skrine v stole. Po návrate z obedu zistí, že skrinka je otvorená a peniaze chýbajú. Posúďte otázku zodpovednosti zamestnávateľa a prípadného zavinenia zamestnanca.

Poskytnutá suma cestovných náhrad v deň ich vyplatenia sa bude považovať za odloženú vec

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk