dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 192 Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.7 Komentár k ZP § 192 Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman , PhD.


§ 192

Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

(1) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním.

(2) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi aj za škodu, ktorú mu spôsobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v jeho mene.

K § 192: [Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu]


Predpoklady zodpovednosti za škodu (viď. výklad k § 179) platia aj v prípade škody, ktorú spôsobil zamestnávateľ. Na rozdiel od zamestnanca je však zodpovednosť za škodu zamestnávateľa zodpovednosťou objektívnou (t.j. bez ohľadu na zavinenie). Zamestnávateľ nezodpovedá len za protiprávne konanie, ale aj za škodnú udalosť. Zamestnávateľ sa však môže za podmienok stanovených Zákonníkom práce zbaviť zodpovednosti za škodu (oslobodiť sa spod zodpovednosti - liberovať sa).

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu sa člení na:

  1. všeobecnú zodpovednosť (§ 192),
  2. osobitnú zodpovednosť, ktorou je:
    • zodpovednosť za škodu na odložených veciach (§ 193),

    • zodpovednosť pri odvracaní škody (§ 194),

    • zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania (§ 195 a nasl.).

K ods. 1 a 2:

Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu

  1. ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností zamestnávateľom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi,
  2. ktorá vznikla zamestnancovi úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.

Zamestnávateľ zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobili zamestnancovi porušením právnych povinností v rámci plnenia pracovných úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v mene zamestnávateľa.


(3) Zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle, vlastnom náradí, vlastnom zariadení a vlastných predmetoch potrebných na výkon práce, ktoré použil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez písomného súhlasu zamestnávateľa.

 

K ods. 3:


Zamestnávateľ naopak nezodpovedá za škodu na motorovom vozidle, vlastnom náradí, vlastnom zariadení, vlastných predmetoch potrebných na výkon práce (viď. aj § 145 ods. 2), ktoré zamestnanec použil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 220) bez písomného súhlasu zamestnávateľa. Ak bol písomný súhlas daný, zamestnávateľ za

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk