dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 189 Náhrada schodku, náhrada straty predmetu, náhrada pri spoločnostej hmotnej zodpovednosti

5.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.4 Komentár k ZP § 189 Náhrada schodku, náhrada straty predmetu, náhrada pri spoločnostej hmotnej zodpovednosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman , PhD.


§ 189

(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo za stratu predmetov, je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej sume.

K ods. 1: [Náhrada schodku, náhrada straty predmetu]


Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok, je povinný nahradiť schodok v plnej sume (platí pre individuálnu hmotnú zodpovednosť).

Zamestnanec, ktorý zodpovedá za stratu predmetov, je povinný nahradiť stratu predmetu v plnej sume (§ 189 ods. 1). Pri určovaní škody na veci sa vychádza z ceny, ktorú mala vec v čase, keď škoda vznikla (§ 188).


(2) Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume.

(3) Podiel náhrady určený podľa odseku 2 nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody. Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.

(4) Ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť zavinil niektorý zo spoločne zodpovedných zamestnancov, uhradí schodok tento zamestnanec podľa miery svojho zavinenia. Zvyšnú časť schodku uhradia všetci spoločne zodpovední zamestnanci podielmi určenými podľa odsekov 2 a 3.

K ods. 2 až 4: [Náhrada škody pri spoločnej hmotnej zodpovednosti]


Pre spoločnú hmotnú zodpovednosť platia nasledujúce pravidlá:

1. musí sa určiť schodok,

2. musí sa určiť miera zodpovednosti (jeho podielu) zamestnávateľa a miera zavinenia zamestnancov,

Podľa § 189, ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť zavinil niektorý zo spoločne zodpovedných zamestnancov, uhradí schodok tento zamestnanec podľa miery svojho zavinenia. Zvyšnú časť schodku uhradia všetci spoločne zodpovední zamestnanci podielmi určenými podľa § 189 ods. 2 a 3.

3. vo väzbe na počet zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou sa musí určiť podiel náhrady každého zamestnanca,

Východiskom je ich priemerný zárobok (§ 134), pričom zárobok vedúceho a zástupcu vedúceho sa započítava v dvojnásobnej sume. Z podielu zárobkov sa určí podiel na uhrádzaní škody.

4. určí sa strop pre jednotlivých zamestnancov.

Podiel náhrady:

  1. podiel náhrady u konkrétneho zamestnanca, ktorý nie je vedúci zamestnanec ani zástupca vedúceho zamestnanca, nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa jeho priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody,
  2. u vedúceho zamestnanca a jeho zástupcu sa strop v podobe sumy rovnajúcej sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody prekročí, len ak sa celá škoda neuhradila 1x zárobkov každého zamestnanca (prvý bod) (musia uhradiť zvyšok).

Pri výpočte zvyšku sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk