dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 186 Rozsah a spôsob náhrady škody

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4 § 186- § 194 Rozsah a spôsob náhrady škody

9.4.1 Komentár k ZP § 186 Rozsah a spôsob náhrady škody

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 186

(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

K ods. 1:


Zamestnávateľ nie je povinný žiadať náhradu škody. Zamestnanec je povinný nahradiť zamestnávateľovi škodu (skutočnú škodu - nedbanlivosť), ak ju zamestnávateľ požaduje. Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej (jeho) neuhradenie odporovalo dobrým mravom.

Povinnosti uhradiť skutočnú škodu však predchádza možnosť zamestnanca uviesť veci do pôvodného stavu.


(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až § 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.

 K ods. 2:


Zákonník práce stanovuje obmedzenia u rozsahu náhrady škody, ktorú možno v prípade nedbanlivosť požadovať. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Priemerný mesačný zárobok upravuje § 134.

Obmedzenie neplatí:

  1. ak ide o úmyselnú škodu - pri úmyselnom spôsobení škody sa rozsah náhrady škody neobmedzuje a možno požadovať aj uhradenie ušlého zisku,
  2. v prípade osobitnej zodpovednosť zamestnanca podľa §§ 182 až 185,
  3. ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.


Zamestnanec poškodil telefón v mesiaci jún – rozbitá obrazovka (škoda 200,- eur) a aj v mesiaci júl – odtrhnuté tlačidlo (škoda 30,- eur). Ako sa posudzuje škoda z hľadiska maximálneho rozsahu náhrady škody – ako jedna celková škoda (230,- eur) alebo ako dve samostatne udalosti (200,- eur a 30,- eur)?

V tomto prípade sa škoda posudzuje samostatne. Ak by však zamestnanec poškodil jedno vozidlo a vyžaduje sa oprava nárazníka, výmena kolies, oprava nápravy apod. ide o škodu na jednej veci (a jednou škodovou udalosťou), a teda škoda sa musí posúdiť ako celok – škoda na veci – osobnom automobile.


(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk