dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 183 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať

6.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.2 Komentár k ZP § 183 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 183

(1) Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami. Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec od dohody odstúpiť, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca. Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne.

K ods. 1: [Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti]


V niektorých prípadoch môže zamestnanec odstúpiť od dohody o hmotnej zodpovednosti. Ide o prípady, ak:

  1. sa zamestnanec preraďuje na inú prácu,
  2. sa zamestnanec zaraďuje na iné pracovisko,
  3. sa zamestnanec prekladá,
  4. zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami.

Zákon upravuje aj ďalšie dôvody pre odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti pri spoločnej hmotnej zodpovednosti:

  1. ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo
  2. ak je ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca.

Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne. V nadväznosti na to dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.


(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.

K ods. 2:


Okrem odstúpenia od dohody o hmotnej zodpovednosti dohoda zaniká aj dňom skončenia pracovného pomeru.


§ 183 upravuje dôvody odstúpenia od dohody

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk