dnes je 7.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 182 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať

4.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 § 182- § 185 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať

9.3.1 Komentár k ZP § 182 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať

§ 182

(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktorý je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).


K § 182: [Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať]


§ 182 až § 185 upravujú osobitnú zodpovednosť zamestnanca za škodu:

  1. zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať (§ 182 až § 184),
  2. zodpovednosť za stratu zverených predmetov (§ 185).

K ods. 1: [Dohoda o hmotnej zodpovednosti]

V § 182 sa upravuje tzv. hmotná zodpovednosť zamestnanca. Zákonník práce upravuje tzv. individuálnu hmotnú zodpovednosť a spoločnú hmotnú zodpovednosť. Dohoda o hmotnej zodpovednosti je osobitná dohoda, ktorou sa zamestnanec zaväzuje na seba prevziať zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, a v prípade, že ich nevyúčtuje, zodpovedá za vzniknutý schodok.

Spôsobilosť uzatvoriť dohodu

Zákonník práce v prípade zamestnanca obmedzuje spôsobilosť uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti vekom 18 rokov. Podľa § 11 ods. 3 zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

Hodnoty určené na obeh a obrat

V dohode o hmotnej zodpovednosti možno prevziať zodpovednosť len za hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktorými sú napr. zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu. Z tohto hľadiska ide napríklad o pozíciu pokladníka (zverená hotovosť v pokladni), zamestnanca za priehradkou (zverená hotovosť, ceniny, kolky), zamestnanca v obchode (zverený dohľad nad tovarom), zamestnanca v sklade (zodpovednosť za tovar na sklade).

Dohodu o hmotnej zodpovednosti nemožno uzatvoriť v prípade vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat, ako je napr. vybavenie kancelárie zamestnanca, počítač.

Podľa § 182 ods. 1 platí, že ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.

Ide o schodok medzi hodnotami zverenými a hodnotami v čase inventarizácie.


Posúďte prípad z hľadiska možnosti založenia zodpovednosti za schodok:

a) zamestnávateľ autodopravca zveril zamestnancovi na dohodu o hmotnej zodpovednosti kamión, ktorý šoféruje,

b) zamestnávateľ autodopravca zveril zamestnancovi na dohodu o hmotnej zodpovednosti autá, ktoré sú naložené na kamióne, ktoré má prepraviť z miesta A do miesta B.

V prípade a) nie je možné uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti, pretože nejde o predmet určený na obeh a obrat. Ide o pracovný prostriedok zamestnanca.

V prípade b) je možné uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti, pretože zamestnanec prevezme napr. 10 kusov áut v miesta A, ktoré má previesť do miesta B, kde má odovzdať 10 kusov áut. Vyúčtovanie znamená odovzdanie kamiónov ďalej.

Pozri aj judikát R 12/1976 - prepravovaný tovar predstavuje hodnotu v zmysle ustanovenia § 182 ods. 1 aj vtedy, ak má povahu základných prostriedkov alebo predmetov postupnej spotreby.


Vo vyššie uvedenom prípade a) bude dohoda o hmotnej zodpovednosti neplatná, avšak dôjde ku škode na kamióne. Ako sa posúdi zodpovednosť za tento kamión?

Dohody o hmotnej zodpovednosti, ktoré majú za predmet motorové vozidlá, sú neplatné a

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk