dnes je 3.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 181 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

1.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3 Komentár k ZP § 181 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 181

(1) Od zamestnanca, ktorý vedome neupozornil vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu alebo nezakročil proti hroziacej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody, môže zamestnávateľ požadovať, aby prispel na úhradu škody v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu, ak ju nemožno uhradiť inak. Pritom sa prihliadne najmä na to, čo bránilo splneniu povinnosti. Náhrada škody nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa t štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

K ods. 1: [Nesplnenie oznamovacej povinnosti]


V § 181 ods. 1 sa upravuje otázka škody v prípade, ak zamestnanec nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 178 alebo zakročovaciu povinnosť podľa § 178


(2) Zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak tento stav sám úmyselne nevyvolal a ak si pritom počínal spôsobom primeraným okolnostiam.

K ods. 2: [Škoda spôsobená pri odvracaní škody]


Zodpovednosť zamestnanca sa vylučuje aj na základe § 181 ods. 2. Podľa § 181 ods. 2 zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak tento stav sám úmyselne nevyvolal (Príklad: Neodborná manipulácia na stroji spôsobila požiar, ktorý zamestnanec hasí) a ak si pritom počínal spôsobom primeraným okolnostiam


(3) Zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk