dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 178 Predchádzanie škodám

7.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2 Komentár k ZP § 178 Predchádzanie škodám

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 178

(1) Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.

(2) Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. Ak zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi.

K § 178: [Preventívna, oznamovacia a zakročovacia povinnosť zamestnanca]


§ 178 stanovuje preventívnu povinnosť zamestnanca (počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám), oznamovaciu povinnosť zamestnanca (upozornenie vedúceho zamestnanca, ak hrozí škoda) a zakročovaciu povinnosť (ak je potrebný zákrok zamestnanca na odvrátenie hroziacej škody).

Ods. 1 upravuje preventívnu povinnosť (počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám – t.j. k ohrozeniu života a zdravia – vlastného či inej osoby), k poškodeniu majetku (dôraz je na ochranu majetku inej osoby – ako je zamestnávateľ, vlastník budovy, iný zamestnanec) ani k bezdôvodnému obohateniu (§ 222) – napr. v tejto situácií nejde len o poskytnutie pravdivých údajov napr. pre zúčtovanie pracovnej cesty (keďže poskytnutie nepravdivých údajov je podvod) ale aj o také správanie sa aby napr. zamestnávateľ mohol relevantne vyhodnotiť podklady, ktoré sa týkajú pracovnej cesty, evidencie pracovného času, apod.

Ods. 2 upravuje zakročovaciu povinnosť zamestnanca.

Pojem blízka osoba upravuje § 116 OZ.


Zamestnávateľovi hrozí škoda, pretože zákazník sa snaží odcudziť majetok z predajne. Zamestnanec si to všimne a mal by zakročiť – minimálne informovať zamestnanca „SBS-ky”, aby zabránil k odchodu takéhoto zákazníka. Ak takáto osoba v predajni nie je, má právo zvážiť zákrok vo väzbe na otázku, že mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov – napr. ak by sa snažil zastaviť zákazníka mohol by utrpieť újmu na zdraví (napr. jedna predavačka v obchode a skupina zlodejov) alebo pri prepadnutí banky, osoba, ktorá vykonáva lúpež má zbraň, a teda zásah by ohrozil zamestnanca, iných zamestnancov alebo klientov (a aj preto zásah zamestnanca „SBS” musí tiež brať ohľad na povinnosť podľa ods.1 – počínať si tak aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia spoluzamestnancov a klientov). Zakročovacia povinnosť môže spočívať aj v tom, že zamestnanec musí použiť tlačidlo pod pultom, aby privolal pomoc alebo po krádeži/lúpeži hneď informuje políciu,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk