dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 177 Predchádzanie škodám

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.1 Komentár k ZP § 177 Predchádzanie škodám

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


ÔSMA ČASŤ NÁHRADA ŠKODY

Predchádzanie škodám

§ 177

(1) Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.

(2) Na ochranu svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú z pracoviska. Podrobnejšie podmienky určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku. Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť.

K § 177: [Predchádzanie škodám]


§ 177 upravuje pravidlá pre prechádzanie škodám zo strany zamestnávateľa – tzv. prevenčná povinnosť.

Ods. 1 upravuje povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k predchádzaniu škodám – vytváranie pracovných podmienok na riadne plnenie pracovných úloh zamestnancami bez ohrozenia života, zdravia (napr. dodržiavanie BOZP – osobitných predpisov, ktoré ustanovujú osobitné povinnosti) a majetku (napr. skrinky/miesta na odkladanie vecí, kde si zamestnanec môže odložiť osobné veci pri výkone práce).

Ods. 1 zároveň ustanovuje povinnosť, že ak zamestnávateľ (pozn. resp. vedúci zamestnanci) zistí nedostatky (napr. sám alebo napr. vo väzbe na oznámenie podľa § 179 ods. 2), musí urobiť opatrenie na ich odstránenie.


Zamestnanec nahlásil, že sa mu pokazil zámok na kancelárii. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť bezpečnú úschovu zvrškov a osobných predmetov v zmysle § 151 ods. 3 a zároveň zodpovedá za škodu na odložených veciach podľa § 193. Navyše, ak si zamestnanec uschováva zverenú vec (podľa § 185) v kancelárií, zamestnanec by mohol preukázať, že v prípade krádeže škoda vznikla bez jeho zavinenia. Z tohto hľadiska zamestnávateľ má predchádzať škodám.

Ods. 2 upravuje oprávnenia zamestnávateľa, ktoré sa týkajú ochranu majetku (môže ísť o ochranu jeho majetku, majetku subjektu, od ktorého si prenajíma priestory, majetku jeho zákazníkov ale aj majetku zamestnancov). Pre tieto účely kontrolovať:

  • veci, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko ako napr. elektrické spotrebiče, ktoré by mohli vyvolať požiar (vo vnútornej smernici môže ustanoviť aj zákaz vnášania takýchto predmetov bez predchádzajúceho súhlasu), nebezpečné látky, môže napr.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk