dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 170 Prestávky na dojčenie

11.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.5 Komentár k ZP § 170 Prestávky na dojčenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 170

Prestávky na dojčenie

(1) Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie.

(2) Matke, ktorá pracuje po určený týždenný pracovný čas, patria na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie a v ďalších šiestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. Tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Ak pracuje po kratší pracovný čas, ale aspoň polovicu určeného týždenného pracovného času, patrí jej len jedna polhodinová prestávka na dojčenie, a to na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku.

(3) Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.

K § 170: [Prestávky na dojčenie]


Oprávnenou osobou je matka, ktorá dojčí svoje dieťa. Dojčiacu zamestnankyňu vymedzuje§ 40 ods. 7. Táto má právo aj na prestávku v práci na dojčenie. Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy. Za prestávky na dojčenie sa poskytuje náhrada mzdy v sume priemerného zárobku matky (§ 134).

Zákonník práce delí ženy z hľadiska dĺžky trvania pracovnej zmeny.

  • Matka, ktorá pracuje po ustanovený týždenný pracovný čas

Ide o maximálny zákonný pracovný čas alebo maximálny pracovný čas u zamestnávateľa.

1. Matka do konca šiesteho mesiaca veku dieťaťa

Prvý prípad sa týka matky do konca šiesteho mesiaca veku dieťaťa. Matke, ktorá pracuje po určený týždenný pracovný čas, patria na každé dieťa dve polhodinové prestávky na dojčenie. Uvedené znamená, že matka má k dispozícií 2x30 minút na každé dojčené dieťa.

2. Matka počas ďalších šiestich mesiacov veku dieťaťa

Tento prípad sa týka matky po uplynutí šiestich mesiacov veku dieťaťa. Matke, ktorá pracuje po určený týždenný pracovný čas, patrí jedna polhodinová prestávka na dojčenie za pracovnú zmenu. Uvedené znamená, že matka má k dispozícií 1x30 minút (na všetky dojčené deti spolu) za pracovnú zmenu.

Zatrieďovanie a prideľovanie prestávok na dojčenie

Ak má matka viac prestávok na dojčenie, možno ich zlúčiť. Napr. na jedno dieťa má 2x30 min = poskytne sa jej 1x 60 minút. Prestávky na dojčenie možno poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny.

  • Matka, ktorá pracuje po kratší pracovný čas, ktorý je aspoň polovica ustanoveného (určeného) týždenného pracovného času

Ide o matku, ktorá pracuje po kratší pracovný čas, ale aspoň polovicu určeného týždenného pracovného času (napr. 25h, ak je ustanovený pracovný čas 40h). Tejto matke patrí jedna polhodinová prestávka na dojčenie, a to na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku. Napr. na jedno dieťa 1x30 minút za pracovnú zmenu, na dve deti 1x30 minút + 1x30 minút za pracovnú zmenu. Aj u tejto ženy, hoci v zákone ide o tretiu vetu § 174 ods. 2, možno prestávky na dojčenie zlúčiť, ako aj poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny.

  • Matka, ktorá pracuje po kratší pracovný čas, ktorý je menej ako polovica ustanoveného (určeného) týždenného pracovného času

Napríklad zamestnankyňa pracuje 15 hodín pri ustanovenom týždennom pracovnom čase u zamestnávateľa 40 hodín. Takáto matka nemá nárok na prestávky na dojčenie.


Pracovný čas u zamestnávateľa je 40 hodín týždenne. Zamestnankyňa pracuje na kratší pracovný čas 20 hodín týždenne. Aký rozsah prestávky na dojčenie jej patrí, ak sa vychádza z určeného týždenného pracovného času?

Podľa § 170: „Ak

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk