dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 169 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

2.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.4 Komentár k ZP § 169 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 169

(1) Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

(2) Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 sa poskytuje žene a mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 2 sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa prvej vety alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky veku, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní šesť rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa prvej vety alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

(3) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období podľa odseku 2 tretej vety nečerpala.

K § 169: [Materská dovolenka a rodičovská dovolenka náhradných rodičov]


V § 169 sa upravuje nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku „náhradných rodičov”. Novelou č. 257/2011 Z. z. sa od 1.9.2011 umožňuje v § 169 ods. 3 aj presun rodičovskej dovolenky týchto osôb (obdobne ako v § 166 ods. 4).

Problematickým v prípade § 169 ods. 1 ZP môže byť súlad terminológie Zákonníka práce s inými právnymi predpismi, ktoré upravujú otázky „náhradnej starostlivosti”. V tejto súvislosti sa dá uvažovať o tom, že nárok na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku bude mať každý muž alebo žena, ktorý prevzal dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu a začal sa o neho starať, ako aj na základe rozhodnutia súdu. Základom pre účely Zákonníka práce je starostlivosť o dieťa z dôvodu jeho narodenia (v kontexte § 166 – novonarodené, prehĺbenie starostlivosti).

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. náhradnou starostlivosťou je viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť.

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. náhradná starostlivosť, na ktorej základe vznikajú vzťahy medzi maloletým dieťaťom a inou osobou, môže vzniknúť len rozhodnutím súdu a jej obsah tvoria práva a povinnosti vymedzené zákonom alebo súdnym rozhodnutím.

Podľa § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. náhradnou starostlivosťou je

a) zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“),

b) pestúnska starostlivosť a

c) ústavná starostlivosť.

Náhradná osobná starostlivosť

Podľa § 45 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, je povinná vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia.

Pestúnska starostlivosť

Podľa § 50 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia.

Podľa § 56 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z., ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a povinností alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súd ustanoví maloletému dieťaťu poručníka, ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu, zastupovať ho a spravovať jeho majetok.

Poručník

Podľa § 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. poručník nie je povinný osobne sa starať o maloleté dieťa. Ak sa poručník o maloleté dieťa osobne stará, má nárok na príspevky podľa osobitného predpisu.

Opatrovník

Podľa § 60 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z., okrem prípadov podľa § 39 ods. 3 a § 57 ods. 4, súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk